Főoldal » Archív » Hamis külföldi állásajánlatokkal csalt ki több mint 4 millió forintot

409 embert káro­sí­tott meg az a férfi, aki 2012. októ­be­re és 2014. janu­ár­ja között elő­ször a saját nevé­ben, majd álne­ve­ken külön­bö­ző inter­ne­tes olda­la­kon valót­lan tar­tal­mú kül­föl­di állás­aján­la­to­kat tar­tal­ma­zó hir­de­té­se­ket adott fel. Az ily módon meg­té­vesz­tett sér­tet­tek által a kül­föl­di uta­zás­sal kap­cso­la­tos külön­bö­ző költ­ség­re kül­dött össze­ge­ket pedig saját cél­ja­i­ra for­dí­tot­ta. A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség kisebb kárt okozó üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a férfi ellen.

A Somogy Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 07.17. - Hamis_külföldi állásajánlatok