Főoldal » Hírek » Hamis lakhatási engedélyeket gyártott közel kétszáz külföldinek - a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel vádol­ja azt a fér­fit, aki a vád sze­rint valót­lan iga­zo­lá­sok­kal segí­tett tar­tóz­ko­dá­si enge­dély­hez kül­föl­di munkavállalókat.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő több olyan cég­nél dol­go­zik, ahol kül­föl­di sze­mé­lye­ket is fog­lal­koz­tat­nak. A férfi 2019 novem­be­re és 2020 augusz­tu­sa között rend­sze­re­sen köz­re­mű­kö­dött abban, hogy har­ma­dik orszá­gok állam­pol­gá­ra­i­nak mun­ka­vál­la­lás cél­já­ból tar­tóz­ko­dá­si enge­délyt igényeljen.

Az enge­dé­lyek kap­csán az ide­gen­ren­dé­sze­ti ható­ság nyil­ván­tart­ja a kül­föl­di­ek magyar­or­szá­gi szál­lás­he­lyét. A vád­lott azon­ban a tar­tóz­ko­dá­si enge­dély igény­lé­sé­hez hasz­nált elekt­ro­ni­kus felü­le­ten és a ható­ság deb­re­ce­ni iro­dá­já­ban a kérel­mek­hez valót­lan szál­lás­hely iga­zo­lá­so­kat és lak­ha­tá­si meg­ál­la­po­dá­so­kat csatolt.

Az elkö­ve­tő össze­sen közel két­száz sze­mély magyar­or­szá­gi szál­lás­hely­ként egy nyír­egy­há­zi, vagy egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vár­me­gyei köz­ség­ben lévő ingat­lant jelen­tett be, a tulaj­do­no­sok tudta nél­kül. A férfi a benyúj­tott doku­men­tu­mo­kon meg­ha­mi­sí­tot­ta a szál­lás­adók alá­írá­sát, több eset­ben pedig már elhunyt sze­mé­lyek nevé­ben írta alá a kül­föl­di­ek lak­ha­tá­sá­hoz való hoz­zá­já­ru­lá­so­kat. A vád­lott továb­bi tizen­két sze­mély kérel­mé­nél egy hazai beté­ti tár­sa­ság kép­vi­se­lő­je nevé­ben állí­tott ki hamis fog­lal­koz­ta­tá­si meg­ál­la­po­dást, amit szin­tén benyúj­tott a hatósághoz.

Az ügy­ben a Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyomozott.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a fér­fit 187 rend­be­li közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel és 12 rend­be­li hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja. Vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság az ügy­ira­tok alap­ján hoz­zon bün­te­tő­vég­zést, mely­ben a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki.