Főoldal » Hírek » Hamis megrendelésekkel csalt ki milliókat egy debreceni cég könyvtárosa – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A férfi a saját cégé­től ren­delt lát­szó­lag szak­mai kiad­vá­nyo­kat, amit a mun­kál­ta­tó­ja kifi­ze­tett – több mint 17 mil­lió forint kárt okozott.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 1989. óta dol­go­zott könyv­tá­ros­ként egy deb­re­ce­ni szék­he­lyű cég­nél, ahol a könyv­tá­ro­si munka mel­lett a szak­mai kiad­vá­nyok beszer­zé­se is fel­ada­ta volt.

A férfi a mun­kál­ta­tó­ja kép­vi­se­le­té­ben 2016 már­ci­u­sa és 2018 szep­tem­be­re között össze­sen 58 szak­könyv­re adott le meg­ren­de­lést egy helyi beté­ti tár­sa­ság felé, ami köz­vet­le­nül a kiadók­tól sze­rez­te be a kiad­vá­nyo­kat. A tár­sa­ság kiál­lí­tot­ta a díj­be­ké­rő­ket, ami alap­ján a meg­ren­de­lő cég kifi­zet­te a kiad­vá­nyok árát. A vád­lott azon­ban meg­té­vesz­tet­te a mun­kál­ta­tó­ját, mert az irá­nyí­tá­sa alatt álló beté­ti tár­sa­ság tény­le­ge­sen sem­mi­lyen köny­vet nem ren­delt meg, a fize­tés­hez meg­adott bank­szám­la pedig a saját­ja volt.

Az elkö­ve­tő mun­kál­ta­tó­ja belső vizs­gá­la­tot ren­delt el, ahol több sza­bály­ta­lan­sá­got is fel­tár­tak. A vád­lott a vizs­gá­lat során tet­té­nek lep­le­zé­sé­re olyan valót­lan szám­lá­kat és banki uta­lá­si bizony­la­to­kat nyúj­tott be, amik azt a lát­sza­tot kel­tet­ték, hogy a szak­köny­vek szám­lá­zá­sa és kiszál­lí­tá­sa is megtörtént.

A mun­kál­ta­tó cég az oko­zott kár miatt pol­gá­ri peres eljá­rást indí­tott a férfi által irá­nyí­tott tár­sa­ság ellen, mely­ben a bíró­ság az elkö­ve­tőt köte­lez­te az oko­zott kár és kama­tai megfizetésére.

Az ügy­ben a Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyomozott.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a tet­tét beis­me­rő fér­fit jelen­tős érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja. Vád­ira­tá­ban a tör­vé­nyi fel­té­te­lek fenn­ál­lá­sa ese­té­re indít­vá­nyoz­ta, hogy a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat 1 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 3 év pró­ba­idő­re füg­gessze fel.