Főoldal » Hírek » Hamis munkáltatói igazolással akarta elkerülni tartozásának végrehajtását - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség pol­gá­ri ügy­ben elkö­ve­tett hamis tanú­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki egy vég­re­haj­tá­si eljá­rás során hamis okirat­tal men­tet­te ki magát.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő ellen egy deb­re­ce­ni köz­jegy­ző 2020 szep­tem­be­ré­ben fize­té­si meg­ha­gyást bocsá­tott ki, amit a férfi édes­any­ja vett át, majd szólt a fiá­nak, hogy kül­de­mé­nye érke­zett. A doku­men­tum­mal szem­ben 15 napon belül lehe­tett volna ellent­mon­dást benyúj­ta­ni, de a vád­lott ezt nem tette meg, így a fize­té­si meg­ha­gyás jog­erős lett és a férfi tar­to­zá­sá­nak behaj­tá­sá­ra vég­re­haj­tá­si eljá­rást indítottak.

A vád­lott hóna­pok­kal később, 2021 janu­ár­já­ban egy levél­ben érte­sí­tet­te a köz­jegy­zőt, hogy az ere­de­ti doku­men­tum kéz­be­sí­té­se­kor ő mun­ka­vég­zés cél­já­ból kül­föl­dön tar­tóz­ko­dott és önhi­bá­ján kívül nem tudta érvé­nye­sí­te­ni joga­it. Bead­vá­nyá­hoz a mun­kál­ta­tó­ja nevé­ben kiál­lí­tott olyan doku­men­tu­mot is csa­tolt, ami valót­la­nul azt iga­zol­ta, hogy a levél átvé­tel ide­jé­ben a férfi kül­föl­dön dol­go­zott. A hamis okmány alap­ján a deb­re­ce­ni köz­jegy­ző helyt adott az iga­zo­lá­si kérel­mé­nek, így vég­re­haj­tás helyett a férfi tar­to­zá­sát pol­gá­ri per­ben vizsgálták.

Az elkö­ve­tő által a deb­re­ce­ni köz­jegy­ző­nek meg­kül­dött bead­vány­ban fog­lal­tak és a mel­lék­le­té­hez csa­tolt okirat ada­tai valót­la­nok vol­tak, mert a meg­je­lölt idő­ben a férfi tény­le­ge­sen nem dol­go­zott külföldön.

A vád értel­mé­ben a vég­re­haj­tá­si eljá­rás során benyúj­tott doku­men­tum­mal a férfi pol­gá­ri ügy­ben elkö­ve­tett hamis tanú­zás bűn­tet­tét való­sí­tot­ta meg. Vád­ira­tá­ban a Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság az ügy­ira­tok alap­ján hoz­zon bün­te­tő­vég­zést, amely­ben a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.