Főoldal » Hírek » Hamis orvosi igazolásokkal mentette ki gyermekei óvodai hiányzását – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az édes­anya átír­ta és több­ször is fel­hasz­nál­ta az orvos iga­zo­lá­sát, amíg gyer­me­kei hóna­po­kig nem jár­tak óvodába.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a nő 2022 ápri­li­sá­ban írat­ta be két gyer­me­két egy deb­re­ce­ni óvo­dá­ba, de tény­le­ge­sen nem járat­ta őket az intéz­mény­be. Azért, hogy a hiány­zá­so­kat iga­zol­ja, az asszony egy koráb­ban kiál­lí­tott gyer­mek­or­vo­si iga­zo­lást írt át több­ször is, ami­ket elekt­ro­ni­kus úton továb­bí­tott az óvoda e-mail címére.

A 2022. ápri­lis 20-án, május 2-án, május 20-án benyúj­tott hamis iga­zo­lá­sok valót­la­nul tar­tal­maz­ták, hogy a két gyer­mek 2022. ápri­lis ele­jé­től május köze­pé­ig beteg­ség miatt volt távol az intéz­mény­től. Az orvo­si iga­zo­lás köz­ok­irat­nak minő­sül, amely­nek fel­hasz­ná­lá­sá­val kíván­ta az anya gyer­me­ki óvo­dai hiány­zá­sát igazolni.

A nő a Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság előtt folyt nyo­mo­zás során beis­mer­te a bűn­cse­lek­mény elkövetését.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség az elkö­ve­tőt 6 rend­be­li közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel vádol­ja. Vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság az ügy­ira­tok alap­ján hoz­zon bün­te­tő­vég­zést, mely­ben a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki.