Főoldal » Hírek » Hamis orvosi receptekkel jutott engedélyköteles gyógyszerekhez - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett gyógy­szer­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki a bűn­tár­sa­i­val 2021 már­ci­u­sá­ban és ápri­li­sá­ban az ország több pont­ján hamis orvo­si vények­kel, gya­nút­lan embe­rek sze­mé­lyi ada­ta­it fel­hasz­nál­va szer­zett enge­dély­kö­te­les gyógyszereket.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az üllői férfi 2021 már­ci­u­sá­ban és ápri­li­sá­ban a bűn­tár­sa­i­val együtt egy fővá­ro­si, öt bajai és három kalo­csai pati­kát kere­sett fel, az egyik bajai gyógy­szer­tár­ban egye­dül járt. Kitöl­tet­len orvo­si vénye­ket vit­tek maguk­kal, ami­ket isme­ret­len módon sze­rez­tek meg. A recep­te­ket hamis bélyeg­ző­vel lát­ták el, alá­ír­ták az orvos helyett és azok­ra mit sem sejtő embe­rek sze­mé­lyes ada­ta­it írták rá.

A férfi és bűn­tár­sai a hamis recep­tek fel­hasz­ná­lá­sá­val több mint 80 doboz orvo­si enge­dély­kö­te­les gyógy­szert sze­rez­tek meg, amik­hez egyéb­ként nem jut­hat­tak volna hozzá. A bajai rend­őrök ered­mé­nyes nyo­mo­zá­sa derí­tett fényt az ese­tek közti össze­füg­gés­re. A nyo­mo­zók a fér­fit foly­ta­tó­la­go­san, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett gyógy­szer­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te, több­rend­be­li sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt hall­gat­ták ki gyanúsítottként.

A gya­nú­sí­tot­tat a bajai nyo­mo­zá­si bíró elő­ször bűn­ügyi fel­ügye­let alá helyez­te, de a férfi soro­za­to­san meg­szeg­te a kény­szer­in­téz­ke­dés maga­tar­tá­si sza­bá­lya­it, ezért a rend­őrök 2021. szep­tem­ber 27-én őri­zet­be vet­ték, és kez­de­mé­nyez­ték a letartóztatását.

A Bajai Járá­si Ügyész­ség 2021. szep­tem­ber 28-án indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, mert a bűn­cse­lek­mé­nyek súlyos­sá­ga, bűn­hal­ma­za­ta, vala­mint a bűn­ügyi fel­ügye­let sza­bá­lya­i­nak soro­za­tos és súlyos meg­sze­gé­se miatt alap­pal tar­ta­ni kell attól, hogy a gya­nú­sí­tott a ható­sá­gok elől meg­szök­ne, elrej­tőz­ne. Ezen kívül a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű férfi a bűn­cse­lek­mé­nye­ket egy másik bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt követ­te el, ezért a bűn­is­mét­lés veszé­lye is a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sét indokolja.

A Bajai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja 2021. szep­tem­ber 29-én az ügyé­szi indít­vánnyal egyet­ért­ve elren­del­te a gya­nú­sí­tott eltar­tóz­ta­tá­sát. A vég­zés nem vég­le­ges, ugyan­is elle­ne a gya­nú­sí­tott és a védő­je fellebbezett.