Főoldal » Archív » Hamis pénzzel fizető fiatalok ellen emeltek vádat Kecskeméten

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség pénz­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt két kis­kun­fél­egy­há­zi fia­tal­em­ber ellen, akik 2019 ápri­li­sá­ban hamis 10.000 forin­tos bank­je­gyek­kel vásá­rol­tak mobil­te­le­font, majd egyi­kük az isko­lai büfé­ben is hamis pénz­zel fizetett.

A vád­irat sze­rint az egyik fia­tal­em­ber 2019. ápri­lis 24-én reg­gel, még isko­la előtt Kis­kun­fél­egy­há­zán össze­ta­lál­ko­zott egy fia­tal­ko­rú isme­rő­sé­vel, az ügy másik vád­lott­já­val. Az idő­sebb vád­lott átadott öt darab, hamis 10.000 forin­tos bank­je­gyet a fia­tal­ko­rú­nak, hogy vásá­rol­jon a részé­re egy mobil­te­le­font. A fel­nőtt­ko­rú vád­lott tudta, hogy a bank­je­gyek hamisak.

Ezután a fia­tal­ko­rú vád­lott vett is egy mobil­te­le­font az egyik isko­la­tár­sá­tól, amit két hamis tíz­ez­res­sel fize­tett ki. Az eladó nem tudta, hogy bank­je­gyek hami­sak, azo­kat tüze­te­seb­ben nem is ellen­őriz­te, hanem siet­tek tovább az isko­lá­ba. Útban az isko­la felé tudta meg a fia­tal­ko­rú a bűn­tár­sá­tól, hogy az álta­la koráb­ban átadott bank­je­gyek hami­sak. Ennek elle­né­re a fia­tal­ko­rú utóbb sem szólt a mobil­te­le­font eladó iskolatársnak.

Még aznap dél­előtt a fia­tal­ko­rú vád­lott a közép­is­ko­la büfé­jé­ben úgy vásá­rolt, hogy egy hamis 10.000 forin­tos bank­jeggyel fize­tett. A büfés azon­ban ész­re­vet­te, hogy a bank­jegy hamis és érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get. A nyo­mo­zás során lefog­lalt hamis bank­je­gyek szí­nes tin­ta­su­ga­ras nyom­ta­tó­esz­kö­zön készí­tett hami­sít­vá­nyok vol­tak. A nyo­mo­zó ható­ság a hamis pén­zen vett mobil­te­le­font is lefog­lal­ta és vissza­ad­ta tulajdonosának.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­ta­kat a járá­si ügyész­ség pénz­ha­mi­sí­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja, bűnös­sé­gük kér­dé­sé­ben a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.