Főoldal » Archív » Hamis rendszámmal, jogosulatlanul és ittasan vezette a rábízott gépkocsit az esztergomi férfi

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a 37 éves esz­ter­go­mi fér­fi­val szemben.

A férfi és a kül­föld­ről beho­zott gép­jár­mű­vek adás­vé­te­lé­vel fog­lal­ko­zó kft. ügy­ve­ze­tő­je isme­rő­sök. A férfi több­ször segí­tett az isme­rő­sé­nek akként, hogy a sze­mély­gép­ko­csi­kat a cég telep­he­lyén kita­ka­rí­tot­ta és lepo­lí­roz­ta. A meg­ál­la­po­dás alap­ján azon­ban a férfi a jár­mű­ve­ket nem vezethette.

A meg­be­szél­tek elle­né­re a férfi 2017. szep­tem­ber 30-án a dél­előt­ti órák­ban a kft. tulaj­do­nát képe­ző egyik sze­mély­gép­ko­csit jog­ta­la­nul hasz­nál­ta, mivel azzal az egyik esz­ter­go­mi sörö­ző­be ment, ahol alko­holt ivott.

A férfi ezután a sze­mély­gép­ko­csi­val a cég telep­he­lyé­re haj­tott, ahol fel­sze­relt a gép­ko­csi hátul­já­ra egy luxem­bur­gi honos­sá­gú rend­szá­mot, majd a jár­mű­vet itta­san vezet­te Esztergom-Kertvárosban, ahol végül a rend­őrök megállították.

Az ügyész­ség a fér­fit jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­té­vel, egye­di azo­no­sí­tó jel meg­ha­mi­sí­tá­sá­nak bűn­tet­té­vel, illet­ve ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel vádolja.

Az elkö­ve­tő bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság dönt.