Főoldal » Hírek » Hamis rendszámmal, „kristály” és alkohol befolyása alatt közlekedett a vezetéstől eltiltott férfi - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség kábí­tó­szer bir­tok­lás, eltil­tás hatá­lya alat­ti és ittas jár­mű­ve­ze­tés, egye­di azo­no­sí­tó­jel­lel vissza­élés, továb­bá lopás miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő elrom­lott jár­mű­vé­nek rend­szá­mát egy másik autó­já­ra sze­rel­te fel, majd annak elle­né­re, hogy a bíró­ság koráb­ban eltil­tot­ta a veze­tés­től, alko­hol és kábí­tó­szer befo­lyá­sa alatt köz­le­ke­dett gép­ko­csi­já­val Kis­kun­ha­las lakott terü­le­tén. Utas­te­ré­ben egy őzbak tete­met is talál­tak, ame­lyet nem sok­kal az iga­zol­ta­tá­sa előtt ütött el és haza akart vinni.

A vád­irat sze­rint a kis­kun­maj­sai fér­fit egy koráb­bi ittas veze­tés miatt a bíró­ság 2 évre eltil­tot­ta a jár­mű­ve­ze­tés­től. A til­tás elle­né­re a férfi 2021 szep­tem­be­ré­ben úgy köz­le­ke­dett jár­mű­vé­vel Kis­kun­ha­la­son, hogy elő­ző­leg kábí­tó­szer­nek minő­sü­lő „kris­tályt” és alko­holt is fogyasz­tott. Ráadá­sul a jár­mű­vön nem az arra ere­de­ti­leg kiadott rend­szám volt, ugyan­is a férfi egy másik, műkö­dés­kép­te­len­né vált jár­mű­vé­nek rend­szá­mát sze­rel­te fel rá.

Nem sok­kal később, 2021 novem­be­ré­ben, egy éjjel a férfi ismét itta­san vezet­te autó­ját, ami­kor a kis­kun­ha­la­si rend­őrök iga­zol­tat­ták. Ekkor az utas­tér­ben egy 200 ezer forint érté­kű őzbak tete­met is talál­tak, ami­ről kide­rült, hogy nem sok­kal az iga­zol­ta­tást meg­elő­ző­en ütöt­te el a férfi és haza akar­ta vinni.

Az ügyész­ség a több­szö­rös és külö­nös vissza­eső­nek szá­mí­tó fér­fit egye­di azo­no­sí­tó­jel­lel vissza­élés, eltil­tás hatá­lya alat­ti jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­vel, vala­mint ittas jár­mű­ve­ze­tés, kábí­tó­szer bir­tok­lás és lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy ked­vez­ménnyel nem sza­ba­dul­hat. A letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.