Főoldal » Archív » Hamis rendszámtáblával akart Romániába vinni egy mikrobuszt

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat a járásbíróságon.

A vád­lott, egy román állam­pol­gár­sá­gú férfi Német­or­szág­ban vásá­rolt egy mik­ro­buszt, amely­hez ide­ig­le­nes rend­szám­táb­lá­kat kapott. Az azo­kon lévő sárga jel­zés alap­ján a kis­busszal csak Német­or­szág terü­le­tén köz­le­ked­he­tett. A férfi a jár­mű­vet Romá­ni­á­ba akar­ta vinni, ennek érde­ké­ben Német­or­szág­ban egy isme­ret­len sze­méllyel hamis rend­szám­táb­lá­kat készít­te­tett, ame­lye­ken a betű- és szám karak­te­rek meg­egyez­tek az ere­de­ti­vel, azon­ban piros jel­zés került a rend­szám­táb­lák­ra, mely azt a lát­sza­tot kel­tet­te, hogy Német­or­szág hatá­ra­in kívül is lehet­sé­ges a mik­ro­busszal közlekedni.

A vád­lott a hamis rend­szám­táb­lá­kat maga sze­rel­te fel a jár­mű­re, majd azt Magyar­or­szá­gon keresz­tül Romá­ni­á­ba akar­ta vinni. 2016. októ­ber 21-én a magyar-román hatá­ron kilé­pés­re jelent­ke­zett, azon­ban a mik­ro­busz ellen­őr­zé­se során ész­lel­ték, hogy a rend­szá­mok hami­sak, ezért azo­kat lefoglalták.

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­ság­ra. A vád­irat­ban tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.