Főoldal » Hírek » Hamis személyi igazolvánnyal akart elrepülni Debrecenből egy férfi - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a repü­lő­té­ren egy hamis sze­mé­lyi iga­zol­vánnyal akar­ta elhagy­ni az országot.

A vád­lott 2019. decem­ber 28-án a kora reg­ge­li órák­ban a deb­re­ce­ni repü­lő­tér­ről az Egye­sült Király­ság­ba tartó egyik járat­tal kívánt elutazni.

Ami­kor a férfi az ország­ból kilé­pés­re jelent­ke­zett, a határ­ren­dé­sze­ti ellen­őr­zés­nél sze­mély­azo­nos­sá­gá­nak iga­zo­lá­sá­ra egy hamis iga­zol­ványt adott át a határ­őr­nek. A hamis okmány egy román állam­pol­gár­sá­gú férfi nevé­re szólt.

A vád­lot­tal szem­ben elvég­zett átvizs­gá­lás során meg­ta­lál­ták a saját nevé­re kiál­lí­tott és érvé­nyes albán útle­ve­lét és bün­te­tő­el­já­rást indí­tot­tak vele szemben.

Az albán állam­pol­gár­sá­gú vád­lott jelen­leg isme­ret­len helyen tar­tóz­ko­dik, vele szem­ben a deb­re­ce­ni rend­őrök elfo­ga­tó­pa­ran­csot bocsá­tot­tak ki, ami nem veze­tett ered­mény­re, ezért a Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tat távol­lé­vő ter­helt­té nyilvánította.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. Vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat a távol­lé­té­ben lefoly­ta­tott eljá­rás során pénz­bün­te­tés­re ítél­je és a hamis okmányt koboz­za el.