Főoldal » Hírek » Hamis tanúzás a darnózseli emberölés ügyében - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt hamis tanú­zás miatt a dar­nó­zse­li ember­ölés miatt elítélt ter­helt egyik hoz­zá­tar­to­zó­já­val szem­ben, aki ali­bit pró­bált neki iga­zol­ni a bűn­tény idejére.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a nő az ember­ölés miat­ti bün­te­tő­el­já­rás során tanú­ként végig hami­san állí­tot­ta, hogy az elkö­ve­tő a bűn­cse­lek­mény idő­pont­já­ban nála tartózkodott.

A Kúria a fér­fit bűnös­nek mond­ta ki előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűntettében.

Az ember­ölés bűn­tet­te miat­ti bün­te­tő­el­já­rás során eljá­ró bíró­sá­gok mind­egyi­ke meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy valót­lan a ter­helt és hoz­zá­tar­to­zó­já­nak azon egy­be­hang­zó állí­tá­sa, misze­rint a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek idő­pont­já­ban a fele­sé­ge meg­ölé­sé­ért jog­erő­sen elítélt férfi nála, a nő ott­ho­ná­ban tartózkodott.

Az ügyész­ség a nőt bün­te­tő­ügy­ben elkö­ve­tett hamis tanú­zás bűn­tet­té­vel vádol­ja. A bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le egy évtől öt évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Az ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rást kez­de­mé­nyez­ve – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra tett indít­ványt, mely­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát kérte

Az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meg­fog­ni az ügyben.