Főoldal » Archív » Hamis tanúzásra akarta rábírni fia barátait - vádemelés

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség ható­sá­gi eljá­rás­ban elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat négy sze­méllyel szemben.

A vádlot­tak közül hár­man bará­tok, akik 2015 novem­be­ré­ben együtt szó­ra­koz­tak. Miu­tán haza­ér­tek, egyi­kük össze­ve­szett az édes­any­já­val, majd a vita, illet­ve azon elke­se­re­dé­se miatt, hogy koráb­ban barát­nő­jé­vel is össze­ve­szett, két­szer egy kés­sel hason szúr­ta magát.

Mivel a sérü­lés vér­zett, ezért a fiú az édes­any­já­val kór­ház­ba ment, ahol az orvo­sok­nak azt mond­ták, hogy a fiú meg­bot­lott, és a nála lévő sörös­üveg­be esve sérült meg.

A kór­ház – tekin­tet­tel arra, hogy nem lehe­tett pon­to­san meg­ál­la­pí­ta­ni, hogyan kelet­ke­zett a sérü­lés – fel­je­len­tést tett, és ez alap­ján bün­te­tő­el­já­rás indult súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt.

Az eljá­rás során az anyát és a fiát tanú­ként hall­gat­ták ki, akik a sérü­lés­ről már azt mond­ták, hogy a fiú két barát­já­val együtt szó­ra­ko­zott, talál­tak egy kést, és a fiú egyik barát­ja ezzel vágta meg vélet­le­nül a fiút, azon­ban a sérü­lést csak később vet­ték észre.

A kihall­ga­tást köve­tő­en az anya meg­ke­res­te a fia bará­ta­it, és 10.000,-Ft-ot ígért nekik azért, hogy hason­ló val­lo­mást tegye­nek, mint ők. Az anya 1.000,- 1.000,-Ft-ot át is adott a két fiú­nak, a mara­dék 8.000,-Ft-ot azon­ban nem, a két fiú pedig a meg­be­szél­tek elle­né­re a nyo­mo­zás során a tény­le­ge­sen tör­tén­te­ket mond­ta el, mind­ket­ten a való­ság­nak meg­fe­le­lő val­lo­mást tettek.

A vád­lot­tak közül az anya cse­lek­mé­nye a hamis tanú­zás és a ható­sá­gi eljá­rás­ban elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés bűn­tet­té­nek, a két barát cse­lek­mé­nye vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak, míg a sérült fiú cse­lek­mé­nye a hamis tanú­zás bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.