Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Hamis útlevéllel akart Ukrajnába szökni a svéd férfi - vádemelés

Vádat emelt a Vásá­ros­na­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség egy svéd állam­pol­gár­sá­gú férfi ellen, aki két hamis útle­ve­let is szer­zett, majd több ezer eurót fize­tett három tár­sá­nak azért, hogy Magyar­or­szá­gon keresz­tül Ukraj­ná­ba szök­tes­sék, ugyan­is saját hazá­já­ban más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt körözték. 

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lot­tat Svéd­or­szág­ban gaz­da­sá­gi bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt köröz­ték, vele szem­ben euró­pai elfo­ga­tó­pa­ran­csot is kibo­csá­tot­tak, mely­nek alap­ján Lon­don­ban vet­ték őri­zet­be az elmúlt évben. Mivel Lon­don­ban óva­dé­kot tett le, ezért nem tar­tóz­tat­ták le, hanem sza­bad­lá­bon vár­hat­ta sorsa ala­ku­lá­sát. A vád­lott 2018. év ele­jén meg­is­mer­ke­dett egy angol fér­fi­val, aki vál­lal­ta, hogy 4000 euró­ért eljut­tat­ja Ukraj­ná­ba, mert így meg­aka­dá­lyoz­ha­tó lenne az, hogy Svéd­or­szág­nak kiad­ják. A kiada­tás egyéb­ként 2018. novem­ber 5. nap­ján lett volna ese­dé­kes. A vád­lott Lon­don­ban beszer­zett egy hamis para­gua­yi és egy dél-afrikai útle­ve­let is, majd az előb­bi fel­hasz­ná­lá­sá­val repü­lő­vel Fran­cia­or­szág­ba uta­zott angol isme­rő­sé­vel, onnan pedig 2019. janu­ár 3-án gép­ko­csi­val Buda­pest­re. Buda­pes­ten talál­koz­tak a két ukrán tár­suk­kal, akik a pénz­ből 3000 eurót kér­tek maguk­nak, majd közö­sen gép­ko­csi­val a bereg­su­rá­nyi határ­át­ke­lő­re indul­tak. Az útle­vél­el­len­őr­zés során a svéd férfi átad­ta a hamis para­gua­yi útle­ve­let, amit a rend­őr gya­nús­nak talált, ezért azt tüze­te­seb­ben meg­vizs­gál­ta. Ezalatt a vád­lott elsé­tált a határ­át­ke­lő­hely­ről. Egy köze­li tele­pü­lé­sen ugyan­ak­kor nem sok­kal később iga­zol­tat­ták a rend­őrök, akik­nek már a hamis dél-afrikai útle­ve­let mutat­ta be. A rend­őr­ség a vád­lot­tat őri­zet­be vette, a bíró­ság pedig elren­del­te a letar­tóz­ta­tá­sát, hiszen a szö­ké­sé­től, elrej­tő­zé­sé­től tar­ta­ni lehetett.

A rend­őr­sé­gi fog­dán a vád­lott öngyil­kos­sá­got kísé­relt meg, ezért az Igaz­ság­ügyi Meg­fi­gye­lő és Elme­gyó­gyí­tó Inté­zet­be kel­lett átszállítani.

Az ügyész két rend­be­li közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel vádol­ja a svéd fér­fit, és ezért vele szem­ben elzá­rás bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

Idő­köz­ben a vád­lott három tár­sát a Vásá­ros­na­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben bíró­ság elé állí­tot­ta vagyo­ni haszon­szer­zés végett elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt. A vád­lot­tak mind­egyi­két a bíró­ság két év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 3 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. Egy­út­tal a svéd fér­fi­től kapott össze­sen 4000 euró­ra vagyon­el­kob­zást ren­delt el a bíró­ság, azaz egy fil­lér­rel sem gaz­da­god­nak a bűn­cse­lek­mény révén. Az íté­let jogerős.