Főoldal » Hírek » Hamis vádhoz vezetett a kamaszos ballépés - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség bün­te­tő­el­já­rást ered­mé­nye­ző hamis vád bűn­tet­te miatt fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tést alkal­ma­zott azzal a mar­ca­li fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő­vel szem­ben, aki úgy akart men­te­sül­ni közös bal­lé­pé­sük követ­kez­mé­nyei alól, hogy azzal barát­ját kever­te bajba.

A gya­nú­sí­tott barát­ja 2020 novem­be­ré­ben egy levél anti­pszi­cho­ti­kum­nak minő­sü­lő gyógy­szert talált az utcán, majd közö­sen elha­tá­roz­ták, hogy abból töb­bet is bevesz­nek, mivel a gyógy­szer inter­ne­tes leírá­sá­ban azt olvas­ták, hogy a készít­mény­nek hal­lu­ci­no­gén hatá­sa is lehet. A jóval az ada­go­lá­si mennyi­ség felett bevett gyógy­szer azon­ban a gya­nú­sí­tott ese­té­ben súlyos mel­lék­ha­tá­so­kat oko­zott; alu­szé­kony lett, homá­lyo­san látott, majd nyak- és ujj­me­rev­ség ala­kult ki nála, ami miatt kór­ház­ba kel­lett szállítani.

A gya­nú­sí­tott tart­va szü­lei harag­já­tól, nekik, majd az őt meg­hall­ga­tó nyo­mo­zók­nak is azt állí­tot­ta, hogy barát­ja a tud­tán kívül kever­te az ita­lá­ba a gyógyszert. 

A hamis vád alap­ján a sér­tet­tet súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki a rend­őrök, aki viszont a való­ság­nak meg­fe­le­lő­en nyi­lat­ko­zott a tör­tén­tek­ről, amit alá­tá­masz­tott a gya­nú­sí­tot­tal foly­ta­tott mobil­te­le­fo­nos üze­net­vál­tá­sa is.

A gya­nú­sí­tott ezután maga is fel­tár­ta vádja hamis­sá­gát, ezért barát­já­val szem­ben az eljá­rást bűn­cse­lek­mény hiá­nyá­ban meg­szün­tet­ték, míg őt a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság bün­te­tő­el­já­rást ered­mé­nye­ző hamis vád bűn­tet­te miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként, ahol a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­mer­te és megbánta.

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő helyes irány­ba tere­lé­se érde­ké­ben – a vád­eme­lés helyett - fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tést alkal­ma­zott a gya­nú­sí­tot­tal szem­ben, mely­nek kere­té­ben párt­fo­gó fel­ügye­let alatt áll, ille­tő­leg az ügyész­ség köte­le­zett­ség­ként elő­ír­ta azt is, hogy foly­tas­sa a tanul­má­nya­it, és az isko­lai elő­me­ne­te­lét célzó prog­ram­ban is vegyen részt. Amennyi­ben a fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tés idő­tar­ta­ma ered­mé­nye­sen elte­lik, az eljá­rást az ügyész­ség meg fogja szüntetni.

A fény­kép­fel­vé­telt a Mar­ca­li terü­le­tén üze­me­lő köz­te­rü­le­ti kame­ra­rend­szer rög­zí­tet­te a gya­nú­sí­tott­ról, ami­kor a barát­já­val találkozott.