Főoldal » Hírek » Hamis védettségi igazolványt szereztek – videós linkkel – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Vár­me­gyei Főügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sa bűn­tet­te, vala­mint védett­sé­gi iga­zo­lás­sal való vissza­élés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat két vád­lot­tal szem­ben, akik 2021. évben, Esz­ter­gom­ban hamis védett­sé­gi iga­zol­vány kiál­lí­tá­sát intéz­ték el hat­van fő olyan vád­lott­nak, akik nem kap­tak védőoltást.

A vád sze­rint az első­ren­dű vád­lott 2021. évben rész­ben jog­ta­lan elő­nyért cse­ré­be, rész­ben szí­ves­ség­ből a másod­ren­dű vád­lott által köz­ve­tí­tett hat­van fő vád­lott­nak a COVID védő­ol­tá­so­kat tény­le­ge­sen nem adta be, azon­ban az oltás meg­tör­tén­tét a rend­szer­ben rög­zí­tet­te, így az érin­tett sze­mé­lyek a védő­ol­tá­sok fel­vé­te­le nél­kül jogo­su­lat­la­nul koro­na­ví­rus elle­ni védett­ség iga­zo­lá­sá­ról szóló okmány­hoz jutot­tak. Az első- és másod­ren­dű vád­lott az így kapott össze­sen 1.205.000  forin­tot megfelezte.

A főügyész­ség az első- és másod­ren­dű vád­lot­tal egyez­sé­get kötött, és a vád­eme­lés­sel egy­ide­jű­leg indít­ványt tett arra, hogy a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék az egyez­sé­ge­ket hagy­ja jóvá, továb­bá az első­ren­dű vád­lot­tal szem­ben három év bör­tön­bün­te­tést, három év köz­ügyek­től eltil­tást, és 300.000,- Ft pénz­bün­te­tést, másod­ren­dű vád­lot­tal szem­ben három év bör­tön­bün­te­tést, három év köz­ügyek­től eltil­tást, és 1.000.000,- Ft pénz­bün­te­tést szab­jon ki, vala­mint mind­két vád­lot­tal szem­ben vagyon­el­kob­zást ren­del­jen el.

A főügyész­ség a vád­irat­ban azon vád­lot­tak vonat­ko­zá­sá­ban, akik jogo­su­lat­la­nul jutot­tak a védett­ség iga­zo­lá­sá­ról szóló okmány­hoz, fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés és pénz­bün­te­tés, illet­ve pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

Az első- és másod­ren­dű vád­lot­tak elfo­gá­sá­ról a rend­őr­ség által készí­tett videó az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/valotlan-tartalmu-vedettsegi-igazolvanyt