Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Hamis vényeket gyártott, hogy altatóhoz jusson – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség 511 rend­be­li hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sa, továb­bá zsa­ro­lás miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő kitöl­tet­len vénye­ket szer­zett, azo­kat hamis bélyeg­ző­vel lepe­csé­tel­te és a volt élet­tár­sa alá­írá­sát ráha­mi­sí­tot­ta azért, hogy alta­tó­hoz jus­son. Emel­lett volt élet­tár­sa csa­lád­ját magán­éle­ti tit­kok köz­zé­té­te­lé­vel is megzsarolta.

A vád sze­rint a vád­lott férfi - koráb­bi bör­tön­bün­te­té­sé­ből 2018-ban sza­ba­dul­va - rászo­kott a nyug­ta­tók­ra, két­na­pon­ta 5-6 doboz gyógy­szert sze­dett be. A vád­lott 2021-től az élet­tár­sa ren­de­lő­jé­ből kitöl­tet­len vénye­ket szer­zett meg és azo­kat a nő nevé­ben alá­ír­va hamis vénye­ket készí­tett. Az élet­tár­si kap­cso­la­tuk 2022-ben meg­sza­kadt. Ezután a férfi az orvos­nő bélyeg­ző­jé­re meg­té­vesz­té­sig hason­lí­tó hamis bélyeg­zőt készít­te­tett, majd annak fel­hasz­ná­lá­sá­val továb­bi hamis vénye­ket állí­tott ki.

Közel két év alatt össze­sen 511 db vényt vál­tott be, ame­lyek­kel jel­lem­ző­en alta­tó hatá­sú készít­mé­nye­ket szer­zett meg.

A férfi a sza­kí­tá­su­kat köve­tő­en a volt élet­tár­sá­tól és a csa­lád­já­tól rend­sze­re­sen pénzt köve­telt, utal­va arra, hogy amennyi­ben nem tel­je­sí­tik, magán­éle­ti tit­kok köz­zé­té­te­lé­vel lejá­rat­ja őket.

Az ügyész­ség a fér­fit - hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge mel­lett, zsa­ro­lás bűn­tet­té­vel is megvádolta.

A Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság a férfi bűnös­sé­gét a vád­dal egye­ző­en meg­ál­la­pí­tot­ta és vele szem­ben 1 év 9 hónap bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki, amely­nek vég­re­haj­tá­sát 4 év pró­ba­idő­re felfüggesztette.

A rend­őr­sé­gi szem­le­fo­tó­kon a vád­lott autó­já­ban lefog­lalt hamis bélyeg­ző és gyógy­sze­rek láthatók.