Főoldal » Archív » Hamis vezetői engedély cseréjét kérte magyar jogosítványra

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt vád­ira­tot nyúj­tott be egy kül­föl­di állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki hamis veze­tői enge­dé­lyét cse­rél­tet­te le magyar veze­tői enge­dély­re.

A kül­föl­di állam­pol­gár­sá­gú vád­lott hazá­já­ban nem ren­del­ke­zik érvé­nyes veze­tői enge­déllyel és Magyar­or­szá­gon orvo­si alkal­mas­sá­gi vizs­gá­la­ton sem vett részt. A vád­lott a könnyebb mun­ka­vál­la­lás érde­ké­ben egy isme­ret­len sze­méllyel meg­egye­zett abban, hogy a segít­sé­gé­vel a vád­lott nevé­re 1000 Euro elle­né­ben hamis magyar jogo­sít­ványt fog­nak készít­tet­ni.

A vád­lott 2017. augusz­tus 2-án ezzel az isme­ret­len sze­méllyel együtt meg­je­lent a Komárom-Esztergom Megyei Kor­mány­hi­va­tal Esz­ter­go­mi Járá­si Hiva­ta­lá­ban, itt a nevé­re kiál­lí­tott hamis kül­föl­di veze­tői enge­délyt nyúj­tott át, és kérel­mez­te annak magyar veze­tői enge­dély­re tör­té­nő cse­ré­jét.

A vád­lott nem szer­zett soha veze­tői enge­dély kiál­lí­tá­sá­hoz jogo­sult­sá­got, ezért a kérel­me alap­ján a Bel­ügy­mi­nisz­té­ri­um által kiál­lí­tott magyar honos­sá­gú veze­tői enge­dély valót­lan ada­tot tar­tal­maz.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki.