Főoldal » Hírek » Békés Vármegyei Főügyészség » Hamis volt a szexuális zaklatás vádja- a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se és hamis vád miatt emelt vádat egy 44 éves bün­tet­len elő­éle­tű zsa­dá­nyi nővel szem­ben, aki kis­ko­rú lányát arra vette rá, hogy a külön­élő apját sze­xu­á­lis zak­la­tás­sal vádol­ja meg. 

A nő és volt élet­tár­sa 2009-ben szü­le­tett közös leány­gyer­me­két a gyám­ha­tó­ság 2015 feb­ru­ár­já­ban kiemel­te a csa­lád­ból és neve­lő­szü­lők­nél helyez­te el. Az élet­tár­si kap­cso­lat meg­szű­né­sét köve­tő­en az apa és az anya is külön-külön kap­cso­la­tot tart­ha­tott a gyer­mek­kel. A nő 2018 végén, kará­csony­kor, ami­kor a gyer­mek nála tar­tóz­ko­dott, arra kérte az akkor 9 éves kis­lányt, hogy írjon kéz­zel egy leve­let, amely­nek tar­tal­mát ő fogja dik­tál­ni. A levél arról szólt, hogy az apa a kis­lánnyal való kap­cso­lat­tar­tás során őt sze­xu­á­li­san zak­lat­ja, ezért nagyon fél tőle és sze­ret­ne az any­já­hoz köl­töz­ni. A nő célja az volt az egyéb­ként valót­lan tar­tal­mú levél­lel, hogy a ható­sá­gok a volt élet­tár­sá­val szem­ben eljá­rást indít­sa­nak, bör­tön­be kerül­jön, és ezál­tal ő be tud­jon köl­töz­ni a kis­ko­rú gyer­mek nevén lévő, de az apa által hasz­nált déva­vá­nyai házba.

A nő 2019. már­ci­us 28-án azzal a szán­dék­kal adta át a leve­let a gyer­mek­jó­lé­ti szol­gá­lat mun­ka­tár­sá­nak, hogy azt továb­bít­sák a bün­te­tő­el­já­rás meg­in­dí­tá­sá­ra jogo­sult ható­ság­nak. Erre azon­ban nem került sor, mert a gyám­hi­va­tal az ese­tet saját hatás­kör­ben kivizs­gál­ta és meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a levél tar­tal­ma valót­lan. A nő a kis­lány hamis vádra tör­té­nő rábí­rá­sá­val, továb­bá a levél meg­fo­gal­ma­zá­sa során hasz­nált kife­je­zé­sek­kel a gyer­mek értel­mi, érzel­mi és erköl­csi fej­lő­dé­sét súlyos mér­ték­ben veszélyeztette.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a bün­tet­len elő­éle­tű nővel szem­ben bün­te­tő­vég­zé­sé­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki.