Főoldal » Archív » Hamisan állították, hogy ki volt a tettes – vádat emeltek ellenük

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a sze­ge­di fér­fi­val és továb­bi négy sze­méllyel szem­ben, akik 2015-ben valót­la­nul a férfi fele­sé­gét nevez­ték meg egy köz­le­ke­dé­si bal­eset elkö­ve­tő­je­ként azért, hogy a fér­fit ment­sék a fele­lős­ség­re vonás alól.

A vád­irat sze­rint a férfi 2015 júli­u­sá­ban az éjsza­kai órák­ban ittas álla­pot­ban vezet­te a gép­ko­csi­ját Sze­ge­den, és elütött egy, az úttes­ten sza­bály­ta­la­nul köz­le­ke­dő gya­lo­gost, aki később bele­halt a sérü­lé­se­i­be. A bal­eset után pár perc­cel a hely­szín­re érke­zett a férfi házas­tár­sa, akit a férfi rávett arra, hogy vál­lal­ja magá­ra a bal­eset oko­zá­sát. A nő a bal­eset miatt indult nyo­mo­zás­ban a férfi kéré­sé­re azt nyi­lat­koz­ta, hogy ő volt a gép­jár­mű veze­tő­je. A férfi továb­bi három isme­rő­sét is meg­győz­te arról, hogy tanú­ként állít­sák azt a nyo­mo­zás során, hogy a fele­sé­ge volt az, aki a bal­eset ide­jén a gép­ko­csit vezet­te, az isme­rő­sök ennek a kérés­nek ele­get tet­tek. A nő és az isme­rő­sök később vissza­von­ták a val­lo­má­sa­i­kat és fel­tár­ták, hogy a bal­ese­tet okozó gép­ko­csi veze­tő­je a férfi volt.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a tár­sa­it valót­lan val­lo­más­ra rábí­ró fér­fit hamis tanú­zás bűn­tet­té­vel és bűn­pár­to­lás vét­sé­gé­vel, a férfi házas­tár­sát bűn­pár­to­lás vét­sé­gé­vel, míg a továb­bi három sze­mélyt hamis tanú­zás bűn­tet­té­vel vádol­ja. A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.