Főoldal » Archív » Hamisan tanúskodtak barátjuk érdekében – vádemelés

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség hamis tanú­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat két férfi ellen, akik hami­san tanús­kod­tak egy barát­juk ellen indult büntetőügyben.

2015. janu­ár­já­ban a két férfi közös isme­rő­se itta­san vezet­te gép­jár­mű­jét, mely­nek során Pécsett a rend­őrök egy par­ko­ló­ban igazoltatták.

Az itta­san veze­tő férfi a bün­te­tő­el­já­rás során úgy véde­ke­zett, hogy ő az autót itta­san nem vezet­te, hanem a rend­őri iga­zol­ta­tást meg­elő­ző­en 10 perc­cel érke­zett a par­ko­ló­ba, majd a leál­lí­tott gép­ko­csi­ban fogyasz­tott alkoholt.

Az eljá­rás során a férfi kérte tanú­ként kihall­gat­ni két barát­ját is. Ezen két sze­mély az eljá­rás során tanú­ként úgy nyi­lat­ko­zott, hogy a barát­juk a par­ko­ló­ba érke­zés után – miu­tán a gép­ko­csit leál­lí­tot­ta – fogyasz­tott alkoholt.

A bün­te­tő­ügy­ben azon­ban meg­ál­la­pí­tás­ra került, hogy a férfi ittas álla­pot­ban vezet­te a gép­ko­csit és az eljá­rás során a tanú­ként meg­hall­ga­tott két barát­ja valót­lan val­lo­mást tett.

Mind­ezek­re tekin­tet­tel a két férfi a bün­te­tő­ügy­ben az ügy lénye­ges körül­mé­nyé­re valót­lan val­lo­mást tett, ezért cse­lek­mé­nyük a bün­te­tő­ügy­ben elkö­ve­tett hamis tanú­zás bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tás­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 1-5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.