Főoldal » Archív » Hamisan vádolta a sógorát azzal, hogy elégette a lopott iratokat

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség hamis vád bűn­tet­te miatt vádat emelt a 28 éves kis­kun­maj­sai férfi, és a 22 éves kis­kun­maj­sai nő ellen, akik 2019 janu­ár­já­ban a rend­őr­sé­gen egy lopá­si ügy­ben tett gya­nú­sí­tot­ti val­lo­má­sa­ik­ban hamis vádol­ták meg a férfi sógo­rát azzal, hogy eléget­te a lopás­sal szer­zett ira­to­kat és pénztárcát.

A vád­lot­tak ellen a Kis­kun­maj­sai Rend­őr­őr­sön lopás vét­sé­ge miatt indult nyo­mo­zás, őket 2019. janu­ár 2-án a nyo­mo­zók gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki. A férfi – akit aznap koráb­ban hall­gat­tak ki – a hamis vádra tör­tént tör­vé­nyes figyel­mez­te­tés után valót­la­nul azt val­lot­ta, hogy a lopás során zsák­má­nyolt ira­to­kat és a pénz­tár­cát a sógo­ra éget­te el, aki tudott a lopás­ról. A vád­lott azzal is hami­san vádol­ta a sógo­rát, hogy a lopás sér­tett­jé­nek a bank­kár­tyá­ját elrejtette.

A vád­irat sze­rint a férfi - a kihall­ga­tá­sa után - a bűn­tár­sát rávet­te arra, hogy gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sa során ő is hami­san vádol­ja a sógort, vall­ja azt a rend­őrök­nek, hogy a lopás során szer­zett köz­ok­ira­to­kat a sógor éget­te el. A nő így is tett, vagy­is a vád­lot­tak köz­ok­irat­tal vissza­élés vét­sé­gé­nek elkö­ve­té­sé­vel vádol­ták meg hami­san a férfi sógorát.

Való­já­ban azon­ban nem került a sógor­hoz sem a pénz­tár­ca, sem az ira­tok, azo­kat a férfi éget­te el a társa jelen­lé­té­ben. A hamis vádo­lás alap­ján a sógort kihall­gat­ták gya­nú­sí­tott­ként, de utóbb a Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség meg­szün­tet­te vele szem­ben az eljá­rást, miu­tán a vád­lot­tak a 2019. ápri­li­si, foly­ta­tó­la­gos kihall­ga­tá­sa­ik során fel­tár­ták a valóságot.

A több­szö­rös vissza­eső férfi más ügy­ben kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét tölti, őt az ügyész­ség két rend­be­li, bün­te­tő­el­já­rást ered­mé­nye­ző hamis vád bűn­tet­té­vel vádol­ja, ame­lyek közül az egyi­ket tet­tes­ként, míg a mási­kat fel­buj­tó­ként köve­tett el. A 22 éves nő vád­lott sza­bad­lá­bon várja a tár­gya­lást, neki bün­te­tő­el­já­rást ered­mé­nye­ző hamis vád bűn­tet­te miatt kell felel­nie. A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.