Főoldal » Hírek » Hamisan vádolták késeléssel a volt barátot - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két 22 éves ludány­ha­lá­szi nővel szem­ben, akik egyi­kük volt barát­ját hami­san vádol­ták meg késeléssel.

2021 júni­u­sá­ban a két barát­nő együtt ita­lo­zott, köz­ben egyi­kük elpa­na­szol­ta, hogy volt barát­ja tele­fo­non zak­lat­ja őt. Meg­be­szél­ték, hogy meg­lec­kéz­te­tik a fér­fit, ezért egyi­kük fel­hív­ta a segély­hí­vót, és kihív­ta a rend­őr­sé­get azzal, hogy barát­nő­je volt párja kés­sel meg­tá­mad­ta őt. Hogy sza­va­i­nak hitelt adjon, mire a rend­őrök meg­ér­kez­tek, egy kés­sel meg­vág­ta saját kar­ját. A rend­őrök­nek elmond­ta, hogy a férfi őt hibáz­tat­ta azért, ami­ért barát­nő­je elhagy­ta, a szó­vál­tás hevé­ben elő­ka­pott egy kést, hado­ná­szott, majd ami­kor véde­ke­zés­képp maga elé emel­te a kar­ját, megvágta.

Barát­nő­je az álta­la elmon­dot­ta­kat meg­erő­sí­tet­te a rend­őr­ség­nek, ezért a férfi ellen bün­te­tő­el­já­rás indult.

A nyo­mo­zás már közel két hónap­ja tar­tott, ami­kor a két nő – tet­tü­ket meg­bán­va – fel­tár­ta az iga­zat, elmond­ták, hogy a férfi a beje­len­tett idő­pont­ban nem járt a falu­juk­ban, és nem bán­tal­maz­ta a bejelentőt.

Az ügyész­ség a cse­lek­mé­nyü­ket az eljá­rás során meg­bá­nó fia­ta­lok ellen – az akár három év sza­bad­ság­vesz­tés­sel is bün­tet­he­tő – hamis vád bűn­tet­te miatt emelt vádat a Balas­sa­gyar­ma­ti Járásbíróságon.

A hamis vád miat­ti bün­te­tés kor­lát­la­nul eny­hít­he­tő, ha a vád hamis­sá­gát az elkö­ve­tő az eljá­ró ható­ság­nak fel­tár­ja, ezért az ügyész­ség a beje­len­tő­vel szem­ben köz­ér­de­kű munka, a barát­nő­jé­vel szem­ben pedig pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.