Főoldal » Archív » Hamisított vizsgajegyzőkönyvek igazolták a KRESZ vizsga teljesítését

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély által elkö­ve­tett közokirat-hamisítás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a deb­re­ce­ni vizs­ga­biz­tos­sal és hét tanu­ló­val szem­ben, akik­nek elmé­le­ti KRESZ vizs­gán való jelen­lé­tét és a vizs­ga tel­je­sí­té­sét a vizs­ga­biz­tos meg­ha­mi­sí­tott jegy­ző­könyv­vel iga­zol­ta.

 A hét férfi 2014 és 2015 évben kívánt jár­mű­ve­ze­tői enge­délyt sze­rez­ni. Az elmé­le­ti vizs­ga leté­te­le érde­ké­ben ugyan­ab­ba a deb­re­ce­ni autós­is­ko­lá­ba jelent­kez­tek, mivel tudo­mást sze­rez­tek arról, hogy az elmé­le­ti vizs­ga leté­te­lé­ről a vizs­ga­kö­te­le­zett­ség tény­le­ges sze­mé­lyes tel­je­sí­té­se nél­kül hamis iga­zo­ló doku­men­tum sze­rez­he­tő.

Egy isme­ret­len sze­mély köz­ve­tí­té­sé­vel fel­ke­res­ték a vizs­ga­biz­tost, aki­vel meg­ál­la­pod­tak, hogy a vizs­gát helyet­tük más sze­mély tel­je­sí­ti, a biz­tos pedig az elmé­le­ti vizs­ga jegy­ző­köny­vé­ben iga­zol­ja a vád­lot­tak jelen­lé­tét.

A hiva­ta­los sze­mély­nek minő­sü­lő vizs­ga­biz­tos a rá vonat­ko­zó jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­se­ket meg­szeg­ve hat vizs­ga­jegy­ző­köny­vön azt rög­zí­tet­te, hogy az elmé­le­ti vizs­gá­kon a vád­lot­tak jelen­tek meg és sike­res vizs­gát tet­tek. Ezen jegy­ző­köny­ve­ket a tanu­lók nevé­ben isme­ret­len, a vizs­gát tel­je­sí­tő sze­mély írta alá 2014. janu­ár 21-én, illet­ve 2015. ápri­lis 22. és decem­ber 22. közöt­ti idő­szak­ban.

A vád­lot­tak egyi­ke ezen túl­me­nő­en az autós­is­ko­lá­nál azt a valót­lan nyi­lat­ko­za­tot tette, hogy az elmé­le­ti vizs­gá­hoz szük­sé­ges mini­má­lis fel­té­tel­ként meg­ha­tá­ro­zott álta­lá­nos isko­lai vég­zett­ség­gel ren­del­ke­zik és ennek iga­zo­lá­sá­ra egy vidé­ki okta­tá­si intéz­mény által kiál­lí­tott bizo­nyít­vány­ról készült máso­la­tot csa­tolt. Az isko­la azon­ban nem állí­tott ki a vád­lott nevé­re szóló bizo­nyít­ványt, mivel a tan­kö­te­le­zett­sé­gét nem tel­je­sí­tet­te.

A hét vád­lott által meg­szer­zett veze­tői enge­délyt a nyo­mo­zó ható­ság az eljá­rás során lefog­lal­ta és a kiál­lí­tó szerv­nek meg­küld­te.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vizs­ga­biz­tos ellen hat rend­be­li hiva­ta­los sze­mély által elkö­ve­tett közokirat-hamisítás bűn­tet­te, a hét vádlott-társával szem­ben fel­búj­tó­ként, hiva­ta­los sze­mély által elkö­ve­tett közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A hamis álta­lá­nos isko­lai bizo­nyít­ványt becsa­to­ló vád­lot­tat továb­bá hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ta. A vizs­ga­biz­tos­sal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés, a tanu­lók­kal szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. Az ügyész­ség a bün­te­tés konk­rét mér­té­ké­re is indít­ványt tett arra az eset­re, ha a vád­lot­tak bűnös­sé­gü­ket beis­me­rik a bíró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén.