Főoldal » Hírek » Hamisítvány karórákkal verte át a sértettet - fotóval - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség Bar­csi Kiren­delt­sé­ge nagyobb kárt okozó csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a keszt­he­lyi fér­fi­val szem­ben, aki hami­sí­tott luxus­órák­kal csalt ki több száz­ezer forin­tot a sértettől.

A vád lénye­ge sze­rint a férfi koráb­ban hoz­zá­ju­tott két hami­sí­tott luxus­órá­hoz, majd ami­kor anya­gi­lag szo­rult hely­zet­be került, elha­tá­roz­ta, hogy úgy fog pénz­hez jutni, hogy azo­kat ere­de­ti­ként értékesíti.

A vád­lott az egyik isme­rő­sén keresz­tül került kap­cso­lat­ba a sér­tet­tel, aki­nek a kar­órák meg­te­kin­té­se­kor azt adta elő, hogy azok ere­de­ti­ek, és egy gaz­dag belga üzlet­em­ber házas­tár­sa árul­ja érték alatt azo­kat, mert a férje bör­tön­be került, a vagyo­nu­kat zárol­ták és min­den ingó dol­got érté­ke­sít kész­pén­zért. A vád­lott valót­la­nul állí­tot­ta azt is, hogy ren­del­ke­zik az órák ere­de­ti­sé­gét iga­zo­ló tanú­sít­vá­nyok­kal, ami­ket pót­ló­lag meg fog küldeni.

A téve­dés­be ejtett sér­tett végül 700.000 forin­tot fize­tett a hami­sít­vá­nyo­kért, azon­ban rövid időn belül rájött az átve­rés­re, ezért fel­ke­res­te az elkö­ve­tőt. A férfi még ekkor is ragasz­ko­dott ahhoz, hogy az órák ere­de­ti­ek, sőt még az állí­tó­la­gos belga nő keszt­he­lyi házát is meg­mu­tat­ta a sértettnek.

Az ügyész­ség a Bar­csi Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, és a sér­tett­nek oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­re tett indítványt.

A fény­ké­pet a Bar­csi Rend­őr­ka­pi­tány­ság készí­tet­te a hami­sít­vány karórákról.

Egy sötétkék és egy sárga szíjú hamisított luxus karóra