Főoldal » Hírek » Hangfalat vett a hamis pénzzel a fiatalkorú – fotóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség pénz­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben, aki idő­sebb isme­rő­sét verte át egy hamis 100 euró bank­jeggyel.

A fiú – aki jó tanul­má­nyi ered­mé­nye elle­né­re kiirat­ko­zott az isko­lá­ból - néhány hét­tel a 18. szü­le­tés­nap­ja előtt az egyik somo­gyi kis­vá­ros­ban az utcán sétál­va talált egy 100 eurós bank­je­gyet, amely­ről azon­nal fel­is­mer­te, hogy az nem való­di, mivel nem tar­tal­ma­zott biz­ton­sá­gi ele­me­ket, így vízjel-kombinációt, a biz­ton­sá­gi szá­lat, vala­mint a flu­o­resz­ká­ló jel­ző­ros­to­kat sem, a papír tapin­tá­sa sem kel­tet­te való­di pénz érze­tét, illet­ve a pén­zen olvas­ha­tó volt egy máso­lat­ra utaló angol nyel­vű fel­irat is.

A fia­tal­ko­rú vád­lott ennek elle­né­re fel­ke­res­te az egyik idő­sebb isme­rő­sét, majd vásá­rolt tőle egy hang­fa­lat, amit a hamis bank­jeggyel fize­tett ki. Az adás­vé­telt köve­tő­en az eladó jóhi­sze­mű­en meg­pró­bál­ta a helyi bank­fi­ók­ban forint­ra vál­ta­ni a bank­je­gyet, ahol kide­rült, hogy a pénz hamis.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a fiú­val szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a bíró­ság ren­del­je el a vád­lott párt­fo­gó fel­ügye­le­tét.

A fény­kép a vád­lott által for­ga­lom­ba hozott hamis bank­jegy­ről készült.

a vádlott által forgalomba hozott hamis bankjegy