Főoldal » Hírek » Haragosa gépkocsiját rongálta meg a vádlott - VIDEÓVAL - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a bün­te­tett elő­éle­tű 70 éves fér­fi­val szem­ben, aki maró hatá­sú folya­dék­kal öntöt­te le a hara­go­sa nagy érté­kű gép­ko­csi­ját, mely­ben így jelen­tős anya­gi kár keletkezett.

A vád­lott és a sér­tett között egy koráb­bi nézet­el­té­rés miatt feszült volt a viszony. Egy hat­va­ni dohány­bol­tot üze­mel­te­tő sér­tett a vád­lot­tat a koráb­bi maga­tar­tá­sa miatt kitil­tot­ta az üzlet­ből. A dühös férfi 2021. feb­ru­ár 25-én, a kora reg­ge­li órák­ban a fejé­re kapuc­nit húzva meg­je­lent a dohány­bolt előtt, ahol a sér­tett autó­ja par­kolt. Ami­kor a kocsi­hoz ért, a kabát­já­ból elő­vett egy táro­ló­edényt, mely­ben isme­ret­len maró hatá­sú anyag volt, és azt a jármű motor­ház­te­te­jé­re öntöt­te, majd távozott.

Az autó­ra öntött folya­dék hatá­sá­ra a fénye­zés, vala­mint a jármű elül­ső részén lévő króm dísz­rács meg­ron­gá­ló­dott, mely cse­lek­mé­nyé­vel a vád­lott 400. 000 forint kárt okozott.

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség a kisebb kárt okozó ron­gá­lás vét­sé­ge miatt benyúj­tott vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a jelen eljá­rást egye­sít­se a fér­fi­val szem­ben folya­mat­ban lévő egy másik bün­te­tő­el­já­rás­hoz, és vele szem­ben így hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként elzá­rást szab­jon ki.

A ron­gá­lást a bolt biz­ton­sá­gi kame­rá­ja rögzítette.