Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség » Haragosa sírhelyét rongálta meg festékszóróval – fotókkal – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség súlyo­sab­ban minő­sü­lő ron­gá­lás­sal vádol­ja azt a nőt, aki három­szor is meg­ron­gált egy rösz­kei sírhelyet.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő egy koráb­bi konf­lik­tus miatt hara­gu­dott régi isme­rő­sé­re. A férfi fele­sé­ge koráb­ban elhunyt, gyer­me­ke­ik pedig olyan sír­he­lyet állí­tot­tak emlé­ké­re, amire édes­ap­juk nevét is ráírták.

A fér­fi­ra nehez­te­lő elkö­ve­tő 2018 júli­u­sa és 2022 októ­be­re között három­szor is meg­ron­gál­ta a sír­em­lé­ket úgy, hogy egy piros színű fes­ték­szó­ró­val több helyen lefúj­ta a sír­kö­vet. Tet­té­nek az vetett véget, hogy a csa­lád a teme­tő­ben vad­ka­me­rát helye­zett el, ami rög­zí­tet­te a cse­lek­ményt, a rend­őr­ség pedig a fel­vé­te­lek alap­ján azo­no­sí­tot­ta az elkövetőt.

A vád­lott össze­sen több mint 434.000 forint kárt oko­zott a csa­lád­nak, ami nem térült meg, ezért a nyo­mo­zás során kér­ték káruk megtérítését.

A Berettyó­új­fa­lu Járá­si Ügyész­sé­gi a tet­tét beis­me­rő asszonnyal szem­ben teme­tő­ben a halott emlé­ké­re ren­delt tárgy meg­ron­gá­lá­sá­val elkö­ve­tett ron­gá­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Sze­ge­di Járás­bí­ró­sá­gon. Vád­ira­tá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a járás­bí­ró­ság koboz­za el az esz­kö­zül hasz­nált fes­ték­szó­rót és köte­lez­ze a nőt a sér­tet­tek kárá­nak megtérítésére.