Főoldal » Hírek » Haragosa telefonszámával hirdetett szexuális szolgáltatást – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Moson­ma­gyar­óvá­ri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki úgy adott fel sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tás­ra vonat­ko­zó inter­ne­tes hir­de­tést, hogy hara­go­sa tele­fon­szá­mát adta meg.

A Moson­ma­gyar­óvá­ri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 35 éves vád­lott külön­bö­ző inter­ne­tes fóru­mo­kon került ellen­sé­ges viszony­ba a 44 éves sér­tet­tel. A férfi azért, hogy bosszút áll­jon hara­go­sán, 2023 máju­sá­ban egy inter­ne­tes hir­de­té­si olda­lon regiszt­rált egy álta­la lét­re­ho­zott email cím­mel. Itt olyan hir­de­tést tett fel, mely sze­rint hara­go­sa fele­sé­ge sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást nyújt. A hir­de­tés­hez a sér­tett tele­fon­szá­mát adta meg. A hir­de­tés ered­mé­nye­képp a sér­tet­tet szá­mos alka­lom­mal hív­ták fel isme­ret­len sze­mé­lyek, azzal, hogy a szol­gál­ta­tás miatt jelent­kez­nek, ezzel hábor­gat­va, zavar­va a sértettet.

Az elkö­ve­tőt az ügyész­ség zak­la­tás vét­sé­gé­vel vádol­ta meg. Vele szem­ben egy év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Moson­ma­gyar­óvá­ri Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai végez­ték, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Moson­ma­gyar­óvá­ri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.