Főoldal » Archív » Hárman meghaltak, elfutott a sofőr

A Veszp­ré­mi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség ket­tő­nél több ember halá­lát ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge, vala­mint segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sa bűn­tet­té­nek súlyo­sab­ban minő­sü­lő esete miatt emelt vádat egy 21 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2015 máju­sá­ban Nemessza­lók köz­ség kül­te­rü­le­tén köz­úti bal­ese­tet oko­zott. A bal­eset követ­kez­té­ben jár­mű­vé­nek három utasa a hely­szí­nen elhunyt, egy sze­mély pedig súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, akit a vád­lott a hely­szí­nen magá­ra hagyott.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye