Főoldal » Hírek » Hárman rabolták ki a sértettet - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két fia­tal­ko­rú fiú és egy férfi ellen cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és garáz­da­ság vét­sé­ge miatt. Az elkö­ve­tők 2022. május ele­jén, haj­nal­ban, Mis­kolc bel­vá­ro­sá­ban egy fér­fi­től ciga­ret­tát kér­ték, aki nem adott, ezért egyi­kük mell­ka­son rúgta, majd föld­re kerül­ve is tovább bán­tal­maz­ta. Később a sér­tett és a vád­lot­tak ismét össze­ta­lál­koz­tak, ami­kor a vád­lot­tak az órája és az éksze­rei átadá­sát köve­tel­ték, mind­hár­man ütle­gel­ték, 60.000 forint kész­pénzt vet­tek el tőle.

 A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2022. május ele­jén, a haj­na­li órák­ban Mis­kolc bel­vá­ro­sá­ban sétál­tak. A tár­sa­sá­guk­ban lévő férfi bement egy dohány­ter­mé­ke­ket áru­sí­tó bolt­ba, majd ami­kor kijött a vád­lot­tak arra kér­ték, hogy a ciga­ret­tá­ból adjon nekik is. A férfi erre nem volt haj­lan­dó, így az egyik fia­tal­ko­rú mell­ka­son rúgta, ami­kor pedig a föld­re került, még két­szer fejbe akar­ta rúgni, de a sér­tett kéz­zel hárí­tot­ta a táma­dást. A vád­lott tovább akar­ta bán­tal­maz­ni, azon­ban a cse­lek­mény­nek a bolt biz­ton­sá­gi őre vetett véget, aki távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel őket.

Vala­mennyi­en elmen­tek, de mint­egy 20 perc eltel­té­vel Mis­kolc egy másik részén talál­koz­tak. A fel­nőtt oda­lé­pett hozzá, nagy erő­vel meg­ütöt­te. A föld­re került sér­tet­től mind­há­rom vád­lott köve­tel­te az órája és az éksze­rei átadá­sát, ezután pedig hom­lo­kán, arcán, mell­ka­sán több­ször meg­ütöt­ték, meg­rúg­ták. A sér­tett össze­ku­po­rod­va, has­sal a föl­dön fekve, keze­it feje előtt tart­va pró­bált véde­kez­ni. Eköz­ben a vád­lot­tak átku­tat­ták a nad­rág zse­be­it, 60.000 forin­tot és a mobil­te­le­fon­ját elvet­ték. El akar­ták venni a közel 300.000 forint érté­kű ezüst kar­lán­cát és a kar­órá­ját is, azon­ban egy elha­la­dó gép­jár­mű meg­za­var­ta őket, ezért elfu­tot­tak a hely­szín­ről.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzott sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tak közül a fia­tal­ko­rú­ak­kal szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lést, a fel­nőtt­ko­rú vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott.