Főoldal » Archív » Harminchárom sértettnek ígért nem létező mobiltelefont

A 2013 már­ci­u­sá­ban bör­tön­bün­te­té­sé­ből sza­ba­du­ló férfi mun­ka­hellyel és egyéb jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zett, ezért 2013 decem­be­ré­ig, elfo­gá­sá­ig olyan mobil­te­le­fo­no­kat érté­ke­sí­tett külön­bö­ző web­ol­da­la­kon a sér­tet­tek­nek, ame­lyek nem vol­tak a birtokában.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye