Főoldal » Hírek » Harmincnégy migránssal a raktérben menekült a rendőrök elől - fotókkal - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség a csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy német-török állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki egy fur­gon alig 8 m2-es ülé­sek nél­kü­li, zárt rak­te­ré­ben 34 mig­ránst szál­lít­va mene­kült az őt iga­zol­tat­ni akaró rend­őrök elől.

A vád­irat sze­rint a német-török állam­pol­gár­sá­gú férfi 2022. augusz­tus 4-én, haj­nal­ban, egy Német­or­szág­ban kibé­relt fur­gon­nal a szerb-magyar határ­hoz haj­tott azért, hogy ember­csem­pé­szek segít­sé­gé­vel Magyar­or­szág­ra beju­tott határ­sér­tő­ket Cseh­or­szág­ba szál­lít­son. A vád­lott a meg­bí­zó­ja által tele­fo­non kül­dött uta­sí­tás­nak meg­fe­le­lő­en Her­ceg­szán­tó köze­lé­ben 34 mig­ránst vett fel a fur­gon­ja alig 8 m2-es zárt, leve­gőt­len rak­te­ré­be. Az ülé­sek, biz­ton­sá­gi övek, kapasz­ko­dá­si lehe­tő­sé­gek nél­kü­li rak­tér­ben a biz­ton­sá­gos uta­zás fel­té­te­le­i­nek hiá­nyá­ban szál­lí­tot­ta az oda bezsú­folt embe­re­ket, akik közül töb­ben rövid­del az elin­du­lást köve­tő­en rosszul let­tek.  A sze­mély­szál­lí­tás­ra min­den szem­pont­ból alkal­mat­lan jár­mű­ben való uta­zás a csem­pé­szett sze­mé­lyek szá­má­ra az egyéb­ként hosszú ideig tartó útnak már a kez­de­tén arány­ta­lan szen­ve­dést, kényel­met­len­sé­get, továb­bá az éle­tü­ket, testi épsé­gü­ket veszé­lyez­te­tő körül­mé­nye­ket jelentett.

Ami­kor a rend­őr­jár­őr Nagy­ba­racs­ka és Bát­mo­nos­tor között iga­zol­tat­ni akar­ta, az ember­csem­pész nem állt meg, így csak üldö­zést köve­tő­en Baján sike­rült őt meg­ál­lí­ta­ni és elfogni.

A jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit az ügyész­ség a csem­pé­szett sze­mé­lyek sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, továb­bá Magyar­or­szág terü­le­té­ről való kiuta­sí­tá­sát indítványozta.

Ügyé­ben a Bajai Járás­bí­ró­ság hoz döntést.

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készültek.