Főoldal » Hírek » Harmincnyolc sértettnek okozott kárt a tűzifa csaló – a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A nagyobb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a pécsi nővel szem­ben, aki úgy hir­de­tett tűzi­fát eladás­ra, hogy azzal nem ren­del­ke­zett.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2019 janu­ár­ja és 2019 októ­be­re közöt­ti idő­szak­ban külön­bö­ző inter­ne­tes felü­le­te­ken és újsá­gok­ban tűzi­fát hir­de­tett eladás­ra. A nő a hir­de­té­sek­re jelent­ke­ző sér­tet­tek­től a meg­ren­delt tűzi­fa ellen­ér­té­ké­nek, vala­mint a ház­hozszál­lí­tás díjá­nak az előre tör­té­nő meg­fi­ze­té­sét kérte.

A sér­tet­tek az ellen­ér­té­ket a nő által meg­adott bank­szám­lák­ra befi­zet­ték, illet­ve pénz­kül­dő szol­gál­ta­tás­sal elküld­ték az elkö­ve­tő­nek, azon­ban a hir­de­tett tűzi­fa leszál­lí­tá­sá­ra a vád­lott­nak sem reá­lis lehe­tő­sé­ge, sem szán­dé­ka nem volt, a meg­vé­tel­re kínált tűzi­fá­val nem ren­del­ke­zett.

A nő 38, az ország külön­bö­ző tele­pü­lé­se­in élő, köz­tük két tata­bá­nyai sér­tett­nek oko­zott a meg­ren­de­lés érté­ké­vel egye­ző kárt, az összes sér­tett­nek oko­zott kár: 8.771.500,- Ft.

A leg­sú­lyo­sabb eset­ben az alber­tirs­ai sér­tett 28 erdei m3 akác vétel­ára­ként 2019. októ­ber 28-én 350.000 Ft-ot, 2019. októ­ber 29-én 190.000 Ft-ot, azaz össze­sen 540.000 Ft-ot utalt át az elkö­ve­tő bank­szám­lá­já­ra, a csa­lás­sal oko­zott kár nem térült meg. 

A vád­irat­ban az ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy amennyi­ben a külö­nös vissza­eső elkö­ve­tő az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­ri, úgy őt a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság öt év bör­tön­bün­te­tés­re, öt év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je, vala­mint köte­lez­ze a sér­tet­tek­nek oko­zott kár meg­fi­ze­té­sé­re.