Főoldal » Hírek » „Három a magyar igazság” - gondolták a rablók - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő­vel és 45 éves tár­sá­val szem­ben, akik Füzes­abony­ban rövid egy­más­után­ban elkö­ve­tett két siker­te­len rab­lá­si kísér­let után végül egy, a tár­sa­sá­guk­ban lévő har­ma­dik sér­tet­tet rabol­tak ki.

2020. júli­us 24-én a dél­utá­ni órá­ban a vád­lot­tak a füzes­abo­nyi vas­út­ál­lo­más alul­já­ró­já­ban tar­tóz­kod­tak abból a cél­ból, hogy bármi áron pénzt sze­rez­ze­nek. Ami­kor meg­lát­ták egyi­kük haj­lék­ta­lan isme­rő­sét, a fel­nőtt­ko­rú ter­helt egy állí­tó­la­gos tar­to­zás hamis ürü­gyé­vel meg­ál­lí­tot­ta őt, és pénzt köve­telt tőle. Mivel nem kapott, több­ször ököl­lel arcon ütöt­te a fér­fit, majd elvet­te az oldal­tás­ká­ját, melyet átku­ta­tott, de mivel pénzt nem talált benne, vissza­ad­ta azt.

A két vád­lott ezután a táma­dás­nál jelen lévő egyik szem­ta­nú tár­sa­sá­gá­ban elment abba a házba, ahon­nan a rab­lá­si kísér­let sér­tett­je érke­zett, mivel úgy gon­dol­ták, hogy a házi­gaz­dá­nál talál­nak majd pénzt. A lakás tulaj­do­no­sa éppen a szo­bá­ban vacso­rá­zott, ami­kor meg­ér­kez­tek hozzá a vád­lot­tak, akik tőle is pénzt köve­tel­tek. A sér­tett meg­ta­gad­ta, hogy fizes­sen nekik, ezért az idő­sebb vád­lott a fejé­re borí­tot­ta a leves­sel teli tányért, majd azzal, és ököl­lel is több­ször meg­ütöt­te áldo­za­tát. Társa ezalatt az ajtó­ban állta el a mene­kü­lé­si útvonalat.

Miu­tán így másod­szor­ra sem jutot­tak pénz­hez, a vád­lot­tak kimen­tek az udvar­ra, ahol az őket a vas­út­ál­lo­más­ról az ingat­lan­hoz kísé­rő férfi vára­ko­zott, zse­bé­ben egy pénz­tár­cá­val. A fia­ta­labb ter­helt ész­re­vet­te a tár­cát, ezért oda­lé­pett az immár har­ma­dik sér­tett­hez és ököl­lel leütöt­te őt, melyet köve­tő­en a tár­sá­val közö­sen átku­tat­ták a zse­be­it. Az ennek során nála talált 26 ezer forin­tot nyom­ban el is vet­ték az újabb áldo­za­tuk­tól, majd elmen­tek a bolt­ba, ahol sze­szes ita­lo­kat vásá­rol­tak belő­le maguknak.

A vád­lot­ta­kat a rend­őr­ség három napon belül elfog­ta és őri­zet­be vette, melyet köve­tő­en az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elren­del­te a letartóztatásukat.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség a most benyúj­tott vád­ira­tá­ban arra tett mér­té­kes indít­ványt, hogy a bíró­ság a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő­vel szem­ben 3 év 6 hónap, míg fel­nőtt­ko­rú tár­sá­val szem­ben 7 év sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki, továb­bá mind­ket­te­jü­ket tilt­sa el a köz­ügyek gyakorlásától.