Főoldal » Archív » Három budapesti taxis embercsempész és pakisztáni bűntársuk elleni vádemelés Baján

A Bajai Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy pakisz­tá­ni férfi és három fővá­ro­si taxi­so­főr ellen, akik 2016. júli­us 17-én 11 afgán mig­ránst akar­tak Mada­ras kül­te­rü­le­té­ről Buda­pest­re csem­pész­ni, de a bajai rend­őrök Bács­bo­kod kül­te­rü­le­tén elfog­ták őket.

 A pakisz­tá­ni ember­csem­pész 2016. júli­us 17-én az esti órák­ban Buda­pes­ten meg­bí­zott három taxi­so­főr fér­fit azzal, hogy 11 afgán mig­ránst az ország­ha­tár köze­lé­ből Buda­pest­re szál­lít­sa­nak. A vád­lot­tak tud­ták, hogy a mig­rán­sok ille­gá­li­san lép­ték át a szerb-magyar határt és hogy vég­cél­juk Auszt­ria, Fran­cia­or­szág, illet­ve Olaszország.

Miu­tán a taxi­sok elfo­gad­ták a meg­bí­zást, a pakisz­tá­ni szer­ve­ző és a sofő­rök három taxi­val júli­us 18-án haj­nal­ban a szerb-magyar határ köze­lé­be, Mada­ras­ra haj­tot­tak. A taxi­so­fő­rö­ket a pakisz­tá­ni vád­lott vezet­te el a beszál­lí­tás helyé­re. Mada­ras kül­te­rü­le­té­re meg­ér­kez­ve a pakisz­tá­ni férfi két isme­ret­len „sétál­ta­tó­tól” átvet­te a 11 afgán mig­ránst és eloszt­va beül­tet­te őket a taxikba.

A három taxi­so­főr el is indult a mig­rán­sok­kal Buda­pest felé, azon­ban nem jutot­tak  messzi­re, mert Bács­bo­kod kül­te­rü­le­tén a bajai rend­őrök iga­zol­tat­ták és elfog­ták mind a négy vád­lot­tat, vala­mint a mig­rán­so­kat. A rend­őrök az ember­csem­pé­sze­ket őri­zet­be is vették.

A vád­lot­tak közül a pakisz­tá­ni férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban van, míg három bűn­tár­sa sza­bad­lá­bon várja a tár­gya­lást. Őket a járá­si ügyész­ség több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja és vég­re­haj­tan­dó bör­tön kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta velük szem­ben azzal, hogy a pakisz­tá­ni ember­csem­pészt a bíró­ság uta­sít­sa is ki az ország­ból. Bűnös­sé­gük kér­dé­sé­ben a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.