Főoldal » Hírek » Három embercsempész állt bíróság elé Kunszentmiklóson - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kun­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség három bűn­ügy­ben, gyor­sí­tott eljá­rás­ban minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt bíró­ság elé állí­tott három kül­föl­di ember­csem­pészt, akik 2021 júli­us és szep­tem­ber között össze­sen 29 mig­ránst akar­tak Nyugat-Európába szál­lí­ta­ni, de útköz­ben elfog­ták őket.

A Kun­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség 2021. októ­ber 13-án három kül­föl­di ember­csem­pészt állí­tott bíró­ság elé. A grúz, török és német állam­pol­gár­sá­gú vád­lot­tak isme­ret­len meg­bí­zó­ik uta­sí­tá­sa alap­ján 2021. júli­us 19. és 2021. szep­tem­ber 15. között össze­sen 29 szír beván­dor­lót akar­tak bol­gár és német honos­sá­gú jár­mű­vek­ben a szerb-magyar határ­tól Nyugat-Európába szál­lí­ta­ni, de az egyen­ru­há­sok az M8 Pen­te­le híd köze­lé­ben elfog­ták őket.

A török ember­csem­pész egy sze­mély­szál­lí­tó kis­busz­ban 7 til­tott határ­át­lé­pő­vel haladt Auszt­ria felé. A német vád­lott egy kis­te­her­au­tó cso­mag­te­ré­ben 13 mig­ráns sze­méllyel köz­le­ke­dett, ami­kor a Bács-Kiskun megyei jár­őrök tet­ten érték. A grúz férfi egy kombi sze­mély­au­tó hátsó ülé­sén négy, a cso­mag­tar­tó­ban továb­bi öt kül­föl­dit szál­lí­tott. Ész­lel­ve a rend­őri jelen­lé­tet ki akar­ta vonni magát az ellen­őr­zés alól, ezért a grúz ember­csem­pész szán­dé­ko­san neki­haj­tott a mene­kü­lő­utat elzá­ró rend­őr­sé­gi szol­gá­la­ti jár­mű­nek, végül ütkö­zést köve­tő­en őt is elfog­ták.  Mind­há­rom ember­csem­pész tisz­tá­ban volt azzal, hogy uta­sa­ik a szerb-magyar határt jog­el­le­ne­sen, til­tott módon lép­ték át.

Az elfo­gá­su­kat köve­tő­en letar­tóz­ta­tás­ba került vád­lot­ta­kat a Kun­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt bíró­ság elé állította.

A Kun­szent­mik­ló­si Járás­bí­ró­ság a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki a vád­lot­ta­kat és mind­egyi­kü­ket vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te. A leg­hosszabb sza­bad­ság­vesz­tés 2 év 9 hónap bör­tön volt. A bíró­ság a kül­föl­di állam­pol­gár­sá­gú vád­lot­ta­kat hatá­ro­zott időre – a kisza­bott bör­tön­bün­te­tés két­sze­re­sé­nek meg­fe­le­lő idő­tar­tam­ra - ki is uta­sí­tot­ta az ország­ból, továb­bá a lefog­lalt mobil­te­le­fo­no­kat elko­boz­ta. A bíró­ság íté­le­te egy ügy­ben jog­erő­re emelkedett.

A fotók a hely­szí­ne­lés­kor készültek.