Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Három emberre is késsel támadt a 20 éves elkövető szilveszter éjjel - rendőrségi fotókkal - a Tolna Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tolna Megyei Főügyész­ség több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja a román állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, aki három embert táma­dott meg szilveszterkor. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a Magyar­or­szág­ra érke­ző fia­tal vád­lot­tat 2020-ban az egyik sér­tett csa­lád­ja fogad­ta be, akik­nél a lak­ha­tá­sért és ellá­tá­sért cse­ré­be a ház körü­li mun­kák­ban és a vál­lal­ko­zá­suk­ban is segédkezett.

2021. decem­ber 31-én egy Tolna megyei falu­ban roko­nok­kal szil­vesz­te­rez­tek, ahol a vád­lott alko­holt is ivott. Az elkö­ve­tő dühös volt, mert a sér­tett nem enged­te, hogy vezes­se az autó­ját, nem adta neki oda a gép­ko­csi indí­tó­kul­csát. Emi­att, ami­kor haj­na­li kettő óra körül a férfi haza­ment a szál­lás­adó­ja házá­hoz, betör­te a sér­tett autó­já­nak jobb olda­li abla­ka­it, majd a ház­ban kész­pénz után kuta­tott. Ezután gya­lo­go­san vissza­in­dult a szil­vesz­te­ri mulat­ság­ba, az utcán azon­ban szem­be­ta­lál­ko­zott a már szin­tén haza­fe­lé tartó sér­tet­tel. Mivel a vád­lott indu­la­ta még ekkor sem csil­la­po­dott, a nála lévő több, mint 20 cm-es bics­ká­val több­ször vál­lon illet­ve fel­ka­ron szúr­ta a sér­tett fér­fit, aki­nek a mell­ka­sá­ra irá­nyu­ló szú­rá­so­kat a kar­já­val sike­rült elhárítani.

Ekkor érke­zett oda autó­val a sér­tett lány­test­vé­re, aki meg­állt, hogy segít­sen, de a táma­dó az ő autó­ját is meg­ron­gál­ta, a kést bele­vág­ta a kocsi tete­jé­be és betör­te a hátsó szél­vé­dőt is.  Ezt az időt kihasz­nál­va a sér­tett futva elme­ne­kült a helyszínről.

A gép­ko­csik meg­ron­gá­lá­sá­val a vád­lott össze­sen közel egy mil­lió forint kárt okozott.

A kia­bá­lást és a segély­ki­ál­tá­so­kat hall­va egy köze­li ház­ból kijött az ott lakó 54 éves férfi, aki han­go­san fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­tat, hogy hagy­jon fel a maga­tar­tá­sá­val, mire a vád­lott oda­ment és a kés­sel őt is leg­alább három­szor meg­szúr­ta a mell­ka­sa bal olda­lán, ami­vel neki élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket okozott.

Ezt látva a férfi fia az édes­ap­ja segít­sé­gé­re sie­tett, és ami­kor a vád­lott őt is meg akar­ta ütni, a táma­dást elhá­rít­va a vád­lot­tat föld­re vitte és rátér­delt. Ekkor azon­ban a vád­lott a kés­sel őt is com­bon szúr­ta, amely szú­rást a férfi nad­rág­zse­bé­ben lévő fém ciga­ret­ta­tár­ca tom­pí­tot­ta le. Végül a vád­lott a férfi fel­szó­lí­tá­sá­ra eldob­ta a kést.

A jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben a főügyész­ség fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, Magyar­or­szág terü­le­té­ről kiuta­sí­tá­sát, a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tá­sát, az elkö­ve­tés­hez hasz­nált kés elkob­zá­sát, vala­mint a sér­tet­tek által a ron­gá­lá­sok vonat­ko­zá­sá­ban beje­len­tett pol­gá­ri jogi igé­nyük elbí­rá­lá­sát indít­vá­nyoz­ta a Szek­szár­di Törvényszéknél.

Az ügy­ben 2022. decem­ber 6. nap­ján kiadott, fotó­kat is tar­tal­ma­zó rend­őr­sé­gi köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/ujevi-keseles