Főoldal » Hírek » Három és fél év börtön kábítószer-kereskedelemért - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vád­eme­lé­se nyo­mán a bíró­ság első fokon 3 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re és 4 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te azt a 32 éves nőt, aki isme­rő­sei köré­ben keres­ke­dett mari­hu­á­ná­val. Ugyan­ilyen bün­te­tést kapott az őt kábí­tó­szer­rel ellá­tó férfi is.

A férfi 2019 júli­us végén 300 gramm mari­hu­á­nát vásá­rolt érté­ke­sí­té­si cél­ból egy a nyo­mo­zás során isme­ret­le­nül maradt sze­mély­től. A kábí­tó­szert szep­tem­ber­től decem­ber 11-ig 4-5 alka­lom kere­té­ben érté­ke­sí­tet­te isme­rő­sé­nek, a 32 éves sal­gó­tar­já­ni nőnek.

A nő a kábí­tó­szert öt isme­rő­sé­nek adta tovább. Leg­utóbb 2019. decem­ber 11. nap­ján vásá­rolt a fér­fi­tól 160 gramm mari­hu­á­nát, ami­nek nagy részét még aznap elad­ta fogyasz­tó­i­nak, azon­ban egyik vásár­ló­ját ezen a napon köz­úti intéz­ke­dés alá von­ták, nála meg­ta­lál­ták a kan­na­biszt, majd a rend­őrök elju­tot­tak a 32 éves nőig, végül pedig az őt ellá­tó fér­fi­hoz. Mind­ket­te­jük laká­sán talál­tak kábí­tó­szert a rend­őrök a ház­ku­ta­tá­sok során.

Az ügyész­ség mind­két vád­lot­tal szem­ben kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat. A vád­lot­tak a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság által tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sen a vád­dal egye­ző­en beis­mer­ték a ter­hük­re rótt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, ezért a bíró­ság­nak nem kel­lett tár­gya­lást tar­ta­nia. A bíró­ság mind­két vád­lot­tat – az ügyé­szi mér­té­kes indít­vány­nak meg­fe­le­lő – 3 év 6 hó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, és 4 évre eltil­tot­ta őket a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, vala­mint a bűn­ügyi költ­sé­ge­ket is meg kell fizet­ni­ük. A férfi laká­sán lefog­lalt kész­pénz egy részét a bíró­ság vissza­tar­tot­ta, mivel vele szem­ben 635.000 Ft vagyon­el­kob­zást is alkal­ma­zott a kábítószer-kereskedelem útján szer­zett vagyon­ra.

Mind­két vád­lott és védő­jük a bün­te­tés eny­hí­té­se érde­ké­ben fel­leb­be­zett az íté­let ellen.

A vád­lot­tak a nyo­mo­zás kez­de­te óta letar­tóz­ta­tás­ban vol­tak, a kény­szer­in­téz­ke­dést a bíró­ság az első­fo­kú íté­let kihir­de­té­se után is fenn­tar­tot­ta, így a jog­erős dön­tést is a bör­tön­ben kell meg­vár­ni­uk.

Az ügy­ről a vád­lot­tak elfo­gá­sa­kor kiadott, fotó­kat is tar­tal­ma­zó rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elfogtak-a-kabitoszer-kereskedoket-0