Főoldal » Hírek » Három és fél év börtönt kapott a baltával a mentőkre támadó férfi - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vád­eme­lé­se nyo­mán a bíró­ság három és fél év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te azt a 23 éves Nóg­rád megyei fér­fit, aki egy bal­tá­val a kezé­ben ron­tott rá a mentősökre.

A férfi 2021. janu­ár 14-én kábí­tó­szert és nyug­ta­tó hatá­sú gyógy­sze­re­ket fogyasz­tott, ezért agresszív és zavart álla­pot­ban érke­zett haza az éjsza­kai órák­ban. Édes­ap­ja – meg­ijed­ve fia álla­po­tá­tól – men­tőt hívott, mire a férfi még dühö­sebb lett, magá­hoz vett egy bal­tát, majd a házuk előtt az oda­ér­ke­ző men­tő­au­tót meg­pró­bál­ta meg­dob­ni a bal­tá­val, azon­ban a dobás köz­ben a jeges úttes­ten elcsúszott.

A men­tő­gép­ko­csi veze­tő­je a továb­bi táma­dás elke­rü­lé­se érde­ké­ben az út szé­lé­re húzód­va kike­rül­te a táma­dót, aki eköz­ben a mel­let­te elha­la­dó jármű veze­tő­ol­da­li ajta­ját is meg­kí­sé­rel­te a bal­tá­val meg­üt­ni, ez az ütése csak a gép­ko­csi­ve­ze­tő manő­ve­ré­nek köszön­he­tő­en nem talált célba.

A men­tő­sök­nek végül csak a kiér­ke­ző rend­őrök jelen­lé­té­ben sike­rült a fér­fit meg­vizs­gál­ni­uk és kór­ház­ba szállítaniuk.

A férfi az Orszá­gos Men­tő­szol­gá­lat mun­ka­tár­sa­i­nak eljá­rá­sát az élet kiol­tá­sá­ra is alkal­mas esz­köz­zel aka­dá­lyoz­ta mun­ká­juk elvég­zé­sé­ben, a köz­le­ke­dő jármű veze­tő­je elle­ni erő­sza­kos maga­tar­tá­sá­val pedig a gép­ko­csi­ve­ze­tő és utasa testi épsé­gét, ezál­tal a köz­le­ke­dés biz­ton­sá­gát veszélyeztette.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén a nyo­mo­zás kez­de­te óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott a bűnös­sé­gét beis­mer­te, ezért a bíró­ság­nak nem kel­lett tár­gya­lást tar­ta­nia: a vád­dal egye­ző­en köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­ben és köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett elkö­ve­té­sé­ben mond­ta ki bűnös­nek és az ügyész­ség által indít­vá­nyo­zot­tal egye­ző­en három és fél év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, vala­mint négy évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gyakorlásától. 

Az íté­let nyom­ban jog­erő­re emelkedett.

Az ügy­ről koráb­ban kiadott – vide­ót is tar­tal­ma­zó – rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-mentoszolgalat-munkatarsaira-tamadt-elfogtak-a