Főoldal » Archív » Három éven át rendszeresen árult kábítószert Hajdúszoboszlón egy férfi

Vád­eme­lés kere­ke­dés­sel elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt.

A mun­ka­hellyel, legá­lis jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­ző vád­lott 2012. decem­be­re és 2015. decem­be­re közöt­ti idő­ben mari­hu­á­nát tar­tal­ma­zó növé­nyi tör­me­lé­ket, hasis­gyan­tát, „kris­tály” fan­tá­zia­ne­vű új pszi­cho­ak­tív anya­got érté­ke­sí­tett kiala­kult vevő­kö­ré­nek Hajdúszoboszlón.

A vád­lott a fenti anya­go­kat és az ada­go­lás­hoz szük­sé­ges műanyag tasa­ko­kat, alu­fó­li­át és digi­tá­lis mér­le­get a laká­sán elrejt­ve tárol­ta. A fogyasz­tó sze­mé­lyek igé­nye­i­nek meg­fe­le­lő­en a kábí­tó­szert 0,5-, illet­ve 1 gram­mos ada­gok­ban adta át részük­re a laká­sán és a köze­li parkolóban.

A haj­dú­szo­bosz­lói férfi három év alatt 800.000,- forint­nyi haszon­ra tett szert.

Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott ellen a Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Haj­dú­szo­bosz­lói Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint a kábí­tó­szer keres­ke­de­lem alatt szer­zett vagyon elkob­zá­sát indítványozta.