Főoldal » Archív » Három évre elég potencianövelőt próbált csempészni – vádat emelt az ügyészség

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a svéd állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­vel szem­ben, aki a tava­lyi év végén több, mint 160 doboz poten­cia­nö­ve­lő tab­let­tát pró­bál meg Szer­bi­á­ból jövet Magyar­or­szág­ra csempészni.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2019. decem­ber 27-én, este 8 óra­kor, jelent­ke­zett belé­pés­re Rösz­ké­nél egy svéd honos­sá­gú sze­mély­gép­ko­csi veze­tő­je­ként. A beje­len­ten­dő vám­áru­ra vonat­ko­zó kér­dés­re nem­le­ges nyi­lat­ko­za­tot tett. A pénz­ügy­őrök téte­les vám­vizs­gá­la­tot tar­tot­tak, mely­nek során az autó­ban meg­ta­lál­tak és lefog­lal­tak mint­egy 160 doboz poten­cia­nö­ve­lő tab­let­tát. A tab­let­ták illegá­lis gyógy­szer­nek minő­sül­nek, Magyar­or­szá­gon for­ga­lom­ba hoza­ta­li enge­déllyel nem ren­del­kez­nek, gyógy­szer­tá­ri for­ga­lom­ban nem besze­rez­he­tő. Orvo­si javas­lat nél­kü­li hasz­ná­la­tuk komoly egész­ség­ká­ro­sí­tó koc­ká­za­tot hor­doz. A férfi a készít­mé­nye­ket magá­é­nak val­lot­ta, azon­ban a ható­anya­guk­ra figye­lem­mel, a napi ada­go­lást tekint­ve, mintegy 820 napra ele­gen­dő ille­gá­lis gyógy­szert pró­bált meg becsempész­ni a vád­lott, ami indo­ko­lat­lan mennyi­ség­nek minősül.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat gyógy­szer­ha­mi­sí­tás bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.