Főoldal » Hírek » Három fényképezőgépet is ellopott egy férfi – videóval – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett lopás miatt emelt vádat egy fér­fi­val szem­ben, aki a spe­ci­á­li­san kibé­lelt tás­ká­já­ba rejt­ve három fény­ké­pe­ző­gé­pet lopott el egy győri, elekt­ro­ni­kus esz­kö­zö­ket for­gal­ma­zó áruházból.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 22 éves ter­helt idén év ele­jén három­szor is fel­ke­re­sett egy győri, elekt­ro­ni­kai esz­kö­zö­ket for­gal­ma­zó üzle­tet az áru­vé­del­mi kapu jel­zé­sé­nek blok­ko­lá­sa érde­ké­ben spe­ci­á­li­san kibé­lelt tás­ká­já­val. A tás­ká­ba első alka­lom­mal egy 249.999 forint, majd másik két alka­lom­mal 649.999 forint érté­kű fény­ké­pe­ző­gé­pe­ket elhe­lyez­ve elhagy­ta az üzletet.

Az első fény­ké­pe­ző­gé­pet 150 euró­ért, a máso­di­kat 20.000 forin­tért érté­ke­sí­tet­te. A har­ma­dik fény­ké­pe­ző­gé­pet a biz­ton­sá­gi őr meg­ta­lál­ta nála, így ezen rész­ben az oko­zott kár megtérült.

A vád­lott ter­hé­re rótt nagyobb érték­re, foly­ta­tó­la­go­san, dolog elle­ni erő­szak­kal, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te egy­től öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

Az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meg­hoz­ni az ügyben.

Az egyik cse­lek­mény elkö­ve­té­se az aláb­bi biz­ton­sá­gi kame­rás fel­vé­te­len tekint­he­tő meg.