Főoldal » Hírek » Három férfi vert meg egy negyediket - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fia­tal­ko­rú fiú­val és két fel­nőtt­ko­rú tár­sá­val szem­ben, akik a sér­tet­tet meg­ver­ték. 

A vád­irat sze­rint a fia­tal­ko­rú és két fel­nőtt­ko­rú társa meg­ver­tek egy negye­dik fér­fit Orosz­lány­ban 2021. júli­us 22-én, az éjje­li órák­ban. A három elkö­ve­tő közös ita­lo­zás után a szó­ra­ko­zó­hely­ről elin­dult, csat­la­ko­zott hoz­zá­juk a sér­tett. Az elkö­ve­tők és sér­tett között szó­vál­tás volt, ennek során a fiú kissé eltá­vo­lo­dott és neki­fu­tás­ból erő­tel­je­sen a sér­tet­tet jobb lábá­val mell­ka­son rúgta. A meg­rú­gott férfi egyen­sú­lyát vesz­tett, a fia­tal­ko­rú ekkor ököl­lel arcon ütöt­te.

A két fel­nőtt férfi a bán­tal­ma­zás­ba bekap­cso­ló­dott. Az egyik hátul­ról ráug­rott a sér­tett­re, aki emi­att a föld­re esett. A másik ököl­lel meg­ütöt­te a sér­tet­tet az arcán, majd a nya­ká­nál foj­to­gat­ta. A fia­tal­ko­rú a föl­dön fekvő sér­tet­tet meg­ta­pos­ta és ököl­lel ütle­gel­te. A sér­tett­nek nyolc napon belül gyó­gyu­ló arc­tá­ji sérü­lé­sei kelet­kez­tek, a bán­tal­ma­zás alkal­mas volt nyolc napon túl gyó­gyu­ló csont­tö­rés oko­zá­sá­ra.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság mind­há­rom elkö­ve­tő­vel szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta azt is, hogy a bíró­ság ren­del­je el a vád­lot­tak párt­fo­gó fel­ügye­le­tét, vala­mint köte­lez­ze őket arra, hogy sér­tet­től tart­sák magu­kat távol, vegyék fel a kap­cso­la­tot az álla­mi fog­lal­koz­ta­tá­si szerv­vel, vagy a helyi önkor­mány­zat­nál köz­fog­lal­koz­ta­tás­ra jelent­kez­ze­nek, továb­bá vegye­nek részt a párt­fo­gó fel­ügye­lő által szer­ve­zett cso­por­tos fog­lal­ko­zá­son, illet­ve indu­lat­ke­ze­lé­si tré­nin­gen.

A cse­lek­ményt tér­fi­gye­lő kame­ra rög­zí­tet­te.