Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Három fiatalkorú rabolt ki egy idős férfit – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat három elkö­ve­tő ellen, akik a laká­sá­ban ütle­gel­ték az idős sér­tet­tet, aki­től 80.000 forin­tot és élel­mi­szert vet­tek el.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak bará­tok, akik 2022. decem­ber 21-én együtt szó­ra­koz­tak egyi­kük haj­dú­bö­ször­mé­nyi ott­ho­ná­ban. Meg­ál­la­pod­tak abban, hogy bemen­nek a egye­dül élő idős sér­tett­hez és tőle pénzt, érték­tár­gyat fog­nak meg­sze­rez­ni akár erő­sza­kos úton is.

A vád­lot­tak még aznap este a Két fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő az idős férfi házá­nak bejá­ra­ti ajta­ját fesze­get­te, míg har­ma­dik tár­suk az udva­ron figyelt. A sér­tett fel­éb­red­ve kinyi­tot­ta az ajtót, kér­dő­re vonta a vád­lot­ta­kat, majd fel­szó­lí­tot­ta őket arra, hogy távoz­za­nak. Ekkor a két fiú a fel­ap­rí­tott faha­sá­bok­kal dobál­ta a sér­tet­tet, aki azok­ban meg­bot­lott és hanyatt esett. A két vád­lott bement a sér­tett után a házba, az idős fér­fit meg­fog­ták és a szek­rény­nek lök­ték. Ezután a sér­tet­tet tovább lök­dös­ték, aki az ágyra esett. Az egyik vád­lott lefog­ta a sér­tett két kar­ját, majd társa átku­tat­ta a ruhá­za­tát és abból kivett 80.000 forin­tot. Ezután a sér­tet­tet ott­hagy­ták, azon­ban a lakás­ból még maguk­hoz vet­tek egy mobil­te­le­font és külön­fé­le élel­mi­sze­re­ket, majd a tár­suk­kal együtt elhagy­ták a helyszínt.

A két fia­tal­ko­rú bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben a sér­tett­nek 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­sei kelet­kez­tek. A férfi élet­ko­rá­nál fogva a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély­nek minő­sül. A vád­lot­tak által oko­zott 90.000 forint kár­ból a mobil­te­le­fon 5.000 forint érték­ben lefog­la­lás és a sér­tett­nek tör­té­nő kiadás útján megtérült.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a sér­tett­re rátá­ma­dó két vád­lott ellen minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te és magán­lak­sér­tés bűn­tet­te miatt, míg az udva­ron vára­ko­zó har­ma­dik tár­suk ellen, mint bűn­se­géd emelt vádat. A vád­irat mér­té­kes indít­vány­ként azt rög­zí­tet­te, hogy a sér­tet­tet kirab­ló két fia­tal­ko­rú vád­lot­tat a járás­bí­ró­ság 2 év fia­tal­ko­rú­ak bör­tön­bün­te­té­sé­re ítél­je és 2 évre tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, illet­ve 3 év javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés­re ítél­je, míg a figye­lő sze­re­pet betöl­tő har­ma­dik vád­lot­tat 1 év vég­re­haj­tá­sá­ban 2 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fia­tal­ko­rú­ak bör­tön­bün­te­té­sé­re ítél­je és mind­há­rom vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban ren­del­jen el vagyonelkobzást.