Főoldal » Hírek » Három helyre ment be egy férfi és tulajdonított el különböző értékeket - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett lopás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és továb­bi bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben, aki rövid időn belül három ingat­lan­ba ment be két Fejér megyei tele­pü­lé­sen, és tulaj­do­ní­tott el külön­bö­ző értékeket.

A vád­irat sze­rint a ter­helt 2020. ápri­lis 28-án, egy Fejér megyei tele­pü­lé­sen egy ingat­lan­ba a nyi­tott bejá­ra­ti ajtón keresz­tül bement azért, hogy onnan lop­jon. A ház­ban tar­tóz­ko­dó sze­mély­től ételt, italt és ciga­ret­tát kért, köz­ben a nad­rág­ja zse­bé­be rej­tet­te a sér­tett mobil­te­le­fon­ját, aki a cse­lek­ményt ész­lel­te és tőle a tele­font visszavette. 

A vád­lott egy másik lakó­ház nyi­tott ajta­ján keresz­tül az ingat­lan­ba bement és kihasz­nál­va, hogy a sér­tett a lakó­szo­bá­ban pihent, az elő­szo­bá­ból eltu­laj­do­ní­tot­ta a tás­ká­ját az abban lévő érté­kek­kel, vala­mint sze­mé­lyes okmányaival. 

A ter­helt 2020. május 8-án egy másik Fejér megyei tele­pü­lés tár­sas­há­zá­nak lép­cső­há­zá­ba is bement, majd az alag­sor­ban lévő, lakat­tal lezárt pince ajta­ját fel­fe­szí­tet­te, és egy zsák­ba össze­ké­szí­tett külön­bö­ző műsza­ki cik­ke­ket és bark­ács szer­szá­mo­kat. Ami­kor a vád­lott el akart menni, az egyik lakó meg­za­var­ta, ekkor a zsá­kot a pin­cé­be vissza­vit­te, majd miu­tán távo­zá­sa­kor az egyik lakó fel­tar­tóz­tat­ta, mene­kül­ni kez­dett, a bejá­ra­ti ajtó­nak esett, azon­ban a hely­szín­ről elmenekült.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a ter­helt­tel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tást, a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sát, vala­mint a koráb­ban hason­ló bűn­cse­lek­mény miatt kisza­bott fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát indítványozta.