Főoldal » Hírek » Három hét házasság után megölte a feleségét - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, mint másod­fo­kú ügyész­ség az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát, a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­za abban az ügy­ben, amely­ben a vád­lott három hét házas­ság után meg­öl­te a feleségét.

A Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a 2021. feb­ru­ár 26-án kihir­de­tett íté­le­té­ben a vád­lot­tat külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt 17 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 8 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

A nem jog­erős íté­let sze­rint a vád­lott fele­sé­gül vette a három kis­ko­rú gyer­me­két neve­lő sér­tet­tet, akik­kel az édes­any­já­val közö­sen lakott ingat­la­ná­ban kiala­kí­tan­dó önál­ló lak­rész­ben kívánt együtt élni, amely­hez az ún. baba­vá­ró hitelt is meg­igé­nyel­ték. A vád­lott édes­any­ja azon­ban elle­nez­te a házas­ság­kö­tést, és azt is, hogy a menye oda­köl­töz­zön. A férfi igye­ke­zett meg­fe­lel­ni mind az édes­any­ja, mind pedig a fele­sé­ge elvá­rá­sa­i­nak, ami pszi­ché­sen zavart álla­po­tot ered­mé­nye­zett nála, és a feszült ideg­ál­la­po­ta miatt szo­ron­gás­ol­dó hatá­sú gyógy­szert szedett.

A vád­lott és a sér­tett a ház suf­ni­já­ban az éjsza­kát együtt töl­töt­ték, majd a fele­ség más­nap is ott maradt. A vád­lott csak egy­szer ment át a ház első felé­be, ebé­del­ni az édes­any­já­hoz, ahová a sér­tett nem ment. A vád­lott a vissza­ér­ke­zé­se után kb. más­fél órá­val fel­ka­pott egy bal­tát és a sér­tet­tet min­den külö­nö­sebb előz­mény nél­kül, fel nem derít­he­tő motí­vum­tól vezé­rel­ve, több­ször fején meg­ütöt­te, majd a bal­ta­üté­sek után magá­hoz vette a vadász­ké­sét és a sér­tet­tet három­szor mell­ka­son szúr­ta. A bal­ta­üté­sek és a kés­szú­rá­sok követ­kez­té­ben a fele­ség a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A másod­fo­kú ügyész­ség sze­rint a fele­sé­gét külö­nös kegyet­len­ség­gel meg­ölő vád­lot­tal szem­ben hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa szük­sé­ges és indo­kolt, arra is figye­lem­mel, hogy három kis­ko­rú gyer­mek maradt árván.