Főoldal » Hírek » Három hónap alatt közel kilenc millió forint hitel hamis kereseti igazolásokkal - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Egy nő 2016 októ­be­ré­ben lét­re­ho­zott egy munkaerő-kölcsönzéssel fog­lal­ko­zó céget. Az ott fog­lal­koz­ta­tott sze­mé­lyek közül leg­alább kilenc­nek valót­lan kere­se­ti iga­zo­lá­so­kat állí­tott ki, melye­ken keresz­tül hitel­fel­vé­te­lek tör­tén­tek Sopronban.

A hamis tar­tal­mú kere­se­ti iga­zo­lá­sok­kal az elkö­ve­tők 2017 októ­be­re és decem­be­re között 8.869.786 forint kárt okoztak.

A hitel­ke­ret­ből az elkö­ve­tők leg­több­ször azon­nal műsza­ki cik­ke­ket vásá­rol­tak, melye­ket álta­lá­ban a céget kép­vi­se­lő nő válasz­tott ki.

A Sop­ro­ni Járá­si Ügyész­ség a nővel szem­ben 14 rend­be­li csa­lás miatt és 16 rend­be­li hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat. A többi kilenc sze­méllyel szem­ben a hitel­fel­vé­te­li alkal­mak és kísér­le­tek szá­má­hoz iga­zo­dó rend­be­li­ség­ben ugyan­csak csa­lás bűn­cse­lek­mény és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge a vád.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Sop­ro­ni Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.