Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Három idős asszonyt fosztottak ki, letartóztatásba kerültek

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség 3 rend­be­li kifosz­tás bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy 49 éves gyáli és egy 38 éves nyár­egy­há­zi nő és tár­suk, egy 24 éves buda­pes­ti férfi letar­tóz­ta­tá­sát, akik három idős asszonyt fosz­tot­tak ki. 

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak 2019. janu­ár 22-én ebéd utáni idő­pont­ban jelen­tek meg egy 89 éves idős asszony Békés­csa­ba, Penza lakó­te­le­pi laká­sá­nál, ahol a sér­tet­tet meg­té­veszt­ve azzal a valót­lan hivat­ko­zás­sal men­tek be az ingat­lan­ba, hogy rek­lám­új­sá­go­kat gyűj­te­nek. Míg egyi­kük elte­rel­te a sér­tett figyel­mét, mási­kuk a lakás­ban kuta­tást vég­zett, és a ruhás­szek­rény­ből össze­sen 1.180.000.-Ft kész­pénzt vett el. 2019. ápri­lis 3-án egy gyön­gyö­si idős sér­tet­tet fosz­tot­tak ki hason­ló mód­szer­rel: a sér­tett figyel­mét elte­rel­ve 110.000.-Ft kész­pénzt és több arany ékszert lop­tak el össze­sen kb. 600.000.-Ft kárt okoz­va. Más­nap már Duna­ke­szin „garáz­dál­kod­tak”, az idős sér­tett meg­té­vesz­té­sé­vel 20 mil­lió Ft kész­pénzt és arany éksze­re­ket zsák­má­nyol­tak. A bün­te­tett elő­éle­tű gya­nú­sí­tot­ta­kat a békés­csa­bai rend­őrök Buda­pes­ten fog­ták el.

A kény­szer­in­téz­ke­dés kez­de­mé­nye­zé­sé­re egy­részt a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye miatt került sor, más­részt, mert alap­pal fel­té­te­lez­he­tő, hogy a gya­nú­sí­tot­tak sza­bad­láb­ra kerü­lé­sük ese­tén a még meg nem talált tár­gyi esz­kö­zök elrej­té­sé­vel, meg­sem­mi­sí­té­sé­vel a bizo­nyí­tás ered­mé­nyét veszé­lyez­tet­nék, ille­tő­leg a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fennáll.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja mind­há­rom gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra elrendelte.

Az elfo­gás­ról készí­tett rend­ősé­gi videó- és fény­kép­fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő­ek meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/idosek-penzere-utaztak-0