Főoldal » Archív » Három kifosztás és egy lopás egy éjszaka alatt

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy kis­kun­maj­sai férfi ellen, aki 2019. decem­ber 10-én, haj­nal­ban, egy kis­kun­maj­sai ház gará­zsá­ból fűka­szát lopott, majd ugyan­eb­ben a ház­ban három alvó sér­tet­tet fosz­tott ki és kész­pénzt, lánc­fű­részt és egyéb érté­ke­ket zsákmányolt.

A vád­irat sze­rint a mun­ka­nél­kü­li vád­lott 2019. decem­ber 10-re vir­ra­dó éjjel bemá­szott a kis­kun­maj­sai ház udva­rá­ba, ahol a garázst fel­fe­szí­tet­te és ello­pott egy tíz­ezer forint érté­kű ben­zin­mo­to­ros fűka­szát. A vád­lott a zsák­mányt egy köze­li ház­nál rej­tet­te el.

Haj­nal­ban a vád­lott vissza­ment a ház­hoz, a bejá­ra­ti ajtót a zsa­nér­ról leemel­te és bement. A ház­ban a koráb­ban meg­lo­pott tulaj­do­no­son kívül a lánya és a lány élet­tár­sa alud­tak. A vád­lott – kihasz­nál­va, hogy az alvó sér­tet­tek nem tud­ják elhá­rí­ta­ni a bűn­cse­lek­ményt – bög­rét, férfi par­fü­möt és har­minc­négy­ezer forint kész­pénzt lopott.

A ház tulaj­do­no­sa fel­éb­redt a tol­vaj moz­gá­sá­ra, de a tet­ten ért vád­lott el tudott sza­lad­ni a hely­szín­ről. Mene­kü­lés köz­ben még ellop­ta a ház tulaj­do­no­sá­nak ben­zin­mo­to­ros lánc­fű­ré­szét egy kanna ben­zin­nel együtt és haza­fe­lé menet magá­hoz vette az elrej­tett fűka­szát is. Az ello­pott bög­rét és par­fü­möt útköz­ben elhagyta.

A lopás­sal és a kifosz­tá­sok­kal oko­zott kár rész­ben meg­té­rült, a sér­tet­tek kér­ték a meg nem térült kár megtérítését.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség egy rend­be­li lopás vét­sé­gé­vel és három rend­be­li kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész fel­füg­gesz­tett bör­tön kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben, bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.